DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Akreditačná komisia pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR priznala na
svojom 74. zasadnutí dňa 4. decembra 2013 Ústavu slovenskej literatúry SAV právo byť
externou vzdelávacou inštitúciou 3. stupňa vysokoškolského štúdia v spolupráci s
Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Študijný odbor:  2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: Slovenská literatúra
Spolupracujúca vysoká škola: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Garant: Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.
Spolugaranti: PhDr. Marcela Mikulová, CSc., Mgr. Fedor Matejov, CSc.

Návrhy tém pre doktorandské štúdium so začiatkom v školskom roku 2017/2018

Odbor 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: Slovenská literatúra

Ústav slovenskej literatúry SAV - externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci
s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
E-mail: Vladimir.Barborik@savba.sk
1. Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry.
(Proklamácie a tvorivá prax: čím mal byť a čím bol socialistický realizmus pre slovenskú literatúru. Jeho funkcie v dvoch obdobiach vývinu domácej literatúry: od roku 1948 a v 50. rokoch - počas normalizácie v 70. a 80. rokoch.)
Forma štúdia: D/E
2. Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel...)
Forma štúdia: D/E

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
E-mail: Erika.Brtanova@savba.sk
1. Tvorba Karola Kuzmányho v kontexte európskeho literárneho klasicizmu (potrebná znalosť nemčiny)
Forma štúdia: D/E
2. Tvárnosť osvietenskej literatúry (potrebná znalosť maďarčiny)
Forma štúdia: D/E

Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
E-mail: atomheart17@gmail.com
1. Žáner - príklad detektívneho žánru
Forma štúdia: D/E
2. Koncepcie autorského subjektu (Ján Hrušovský, Ivan Minárik, Gejza Vámoš)
Forma štúdia: D/E

Mgr. Dana Hučková, CSc.
E-mail: Dana.Huckova@savba.sk
1. Dráma Slovenskej moderny
Forma štúdia: E
2. Modernizmus v slovenskej literatúre v kontexte teórií  kultúrnych transferov
Forma štúdia: D/E

PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.
E-mail: jana.kuzmikova@gmail.com
1. Metafora v naturizme (teoreticko-interpretačný a/alebo kognitívnovedný prístup)
Forma štúdia: D
2. Recepcia literatúry (výber z problémových okruhov ako embodiment, literárne emócie, čitateľská empatia, čitateľské typy, konštrukcia textových významov a pod.)
Forma štúdia: D/E

Mgr. Fedor Matejov, CSc.
Tel. 02/5441 3391 (pondelok 9,30 - 15.00 hod.)
1. F. Halas a V. Holan - ako inšpirácie v premenách slovenskej poézie po roku 1956 (evidencia relevantných autorov a textov, interpretácia podôb intertextuality)
Forma štúdia: D/E
2. Situácia slovenskej poézie konca 60. a začiatku 70. rokov (napätie medzi dobovým literárnokritickým povedomím a dnešným literárnohistoriografickým čítaním)
Forma štúdia: D/E

PhDr. Zora Prušková, CSc.
E-mail: Zora.Pruskova@savba.sk
1. Holokaust ako napísaná „udalosť“ (dokument, spomienka, literárny naratív)
Forma štúdia: D/E
2. Skryté žánrové stratégie v ideologickom a estetickom kánone povojnového románu
Forma štúdia: D/E

Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
E-mail: taranenkova@azet.sk
1. Reprezentácie každodennosti v slovenskej próze druhej polovice 19. storočia
Forma štúdia: D/E
2. Topos idyly v slovenskej poézii 19. storočia
Forma štúdia: D/E

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 - 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej prace, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Bližšie informácie k podaniu prihlášky na stránke FiF UK


Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV

Mgr. Lenka Macsaliová (od 2014)
Téma dizertačnej práce: Groteska, mystifikácia, pseudohistorizmus: postmoderné pseudodejiny v slovenskej próze od druhej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia (v dielach J. Lenča, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Štafurová (od 2014)
Téma dizertačnej práce: Téma života a smrti vo františkánskej kancionálovej tvorbe 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Mgr. Daniel Domorák (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Mgr. Andrea Draganová (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Programy a polemiky v slovenskej literatúre 1870 - 1914: časopis Hlas a hlasistické hnutie
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Jaroslava Šaková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Avantgardné smery a poetiky v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Petra Rusňáková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Problematika cestovania a putovania v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
uslit.sav.sk