uslit.sav.sk
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Akreditačná komisia pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR priznala na
svojom 74. zasadnutí dňa 4. decembra 2013 Ústavu slovenskej literatúry SAV právo byť
externou vzdelávacou inštitúciou 3. stupňa vysokoškolského štúdia v spolupráci s
Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Študijný odbor:  2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: Slovenská literatúra
Spolupracujúca vysoká škola: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Garant: PhDr. Marcela Mikulová, CSc., DSc.
Spolugaranti: Mgr. Fedor Matejov, CSc., Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV

Mgr. Lenka Macsaliová (od 2014)
Téma dizertačnej práce: Groteska, mystifikácia, pseudohistorizmus: postmoderné pseudodejiny v slovenskej próze od druhej polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia (v dielach J. Lenča, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Štafurová (od 2014)
Téma dizertačnej práce: Téma života a smrti vo františkánskej kancionálovej tvorbe 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Mgr. Daniel Domorák (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Mgr. Andrea Draganová (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Programy a polemiky v slovenskej literatúre 1870 - 1914: časopis Hlas a hlasistické hnutie
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Jaroslava Šaková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Avantgardné smery a poetiky v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Petra Rusňáková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Problematika cestovania a putovania v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

Mgr. Viliam Nádaskay (od 2017)
Téma: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (od 2017)
Téma: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel...)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (od 2017)
Téma: Dráma Slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied