uslit.sav.sk
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Akreditačná komisia pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR priznala na
svojom 74. zasadnutí dňa 4. decembra 2013 Ústavu slovenskej literatúry SAV právo byť
externou vzdelávacou inštitúciou 3. stupňa vysokoškolského štúdia v spolupráci s
Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Študijný odbor:  2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: Slovenská literatúra
Spolupracujúca vysoká škola: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Garant: PhDr. Marcela Mikulová, CSc., DSc.
Spolugaranti: Mgr. Fedor Matejov, CSc., Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 - 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel - prijať, b) vyhovel - neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

Bližšie informácie k podaniu prihlášky

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV

Mgr. Daniel Domorák (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Rekonfigurácia existenciálnej prózy v slovenskej literatúre štyridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Mgr. Andrea Draganová (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Programy a polemiky v slovenskej literatúre 1870 - 1914: časopis Hlas a hlasistické hnutie
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Jaroslava Šaková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Avantgardné smery a poetiky v slovenskej literatúre medzivojnového obdobia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Petra Rusňáková (od 2015)
Téma dizertačnej práce: Problematika cestovania a putovania v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18. storočia
Školiteľka: Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

Mgr. Viliam Nádaskay (od 2017)
Téma: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (od 2017)
Téma: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel...)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (od 2017)
Téma: Dráma Slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Eva Palkovičová (od 2018)
Téma: Stratégie literárnej reprezentácie každodennosti v slovenskej próze 19. storočia
Školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Mgr. Katarína Badžgoňová (od 2018)
Téma: Reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, PhD.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied