Projects

International

Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Duration: 15.4.2020 – 14.9.2021
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th – early 20th century
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration: 6.4.2017 – 31.12.2019
Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Slovak-Czech Confrontations
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 1.1.2002 – 31.12.2011
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 17.2.2010 – 28.4.2010
Slovensko – Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia – Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 13.1.2009 – 15.12.2009

National

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
LIPCES – Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.3.2022 – 31.12.2023
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 – 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 – 1914
The genre of feuiletton in Slovak Literature 1862 – 1914
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
HnS – Hrady na Slovensku
Castles in Slovakia
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 1.12.2013 – 30.9.2017
Prieniky – Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Program: SRDA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
EDUKS – Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Project webpage: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Duration: 1.12.2010 – 31.3.2015
Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície)
Letters of Jan Kollar II., III (preparation ef edition)
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2013
Autor a subjekt – Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 – 1970)
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Literatúra v kontaktoch
Literature in Contacts
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 12.5.2010 – 31.10.2011
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009