Actual projects

National

DISPRO – Digital Collection of Slovak Prose
Digitálna zbierka slovenskej prózy
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Hyperlexikón – Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík\’s manuscript notebook
Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Braxatoris Martin, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Subject – Intention – Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
SlovKa19 – Slovak preach literature in the 19th century
Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Program: SRDA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
LIPCES – Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.3.2022 – 31.12.2023
Modernism in Slovak Literature II
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Literárny text, poetika, umelecká práca
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Prušková Zora, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022