Actual projects

International

Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách
Program: COST
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Annotation:
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA18204/#downloads
Duration: 22.11.2019 – 21.11.2023
Distant Reading for European Literary History
Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Program: COST
Project leader: Mgr. Debnár Marek PhD.
Annotation:
Project webpage: https://www.distant-reading.net/
Duration: 3.11.2017 – 2.11.2021
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Mgr. Hučková Dana CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Duration: 15.4.2020 – 14.9.2021

National

Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
SlovKa19 – Slovak preach literature in the 19th century
Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Program: SRDA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Modernism in Slovak Literature II
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Literárny text, poetika, umelecká práca
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Prušková Zora CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2022
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 21. storočia
Program: SRDA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2018 – 30.9.2022
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th centuries
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2018 – 30.9.2022
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th – 18th century
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. – 18 storočia.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Navrátil Martin PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bystrzak Magdalena Ph.D.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020