Finished projects

International

Distant Reading for European Literary History
Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Program: COST
Project leader: Mgr. Debnár Marek, PhD.
Annotation:
Project webpage: https://www.distant-reading.net/
Duration: 3.11.2017 – 30.6.2022
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Project webpage: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Duration: 15.4.2020 – 14.9.2021
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th – early 20th century
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration: 6.4.2017 – 31.12.2019
The Discursivity of the Literature of XIXth Century in the Czech-Slovak Context
Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2016
Author and Subject
Autor a subjekt
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Slovak-Czech Confrontations
Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 1.1.2002 – 31.12.2011
Central european literature as a methodogy problem
Stredoeurópska literatúra ako metodologický problém
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration: – 31.7.2010
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 17.2.2010 – 28.4.2010
Slovakia – Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Slovensko – Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 13.1.2009 – 15.12.2009
How to read a tract
Ako čítať traktát
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration: 1.9.2008 – 28.2.2009
Processes of Self-Identification after 1918
Procesy sebaidentifikácie po roku 1918
Program: Multilateral – other
Project leader: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2007 – 1.12.2007
Literature of Socialist Realism
Literatúra socialistického realizmu
Program: Inter-institute agreement
Project leader: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2007 – 1.1.2007

National

Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 21. storočia
Program: SRDA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2018 – 30.9.2022
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th centuries
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2018 – 30.9.2022
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th – 18th century
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. – 18 storočia.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bystrzak Magdalena, Ph.D.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Modernism in Slovak Literature (1900 – 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
To the Sources of Slovak Fairy Tales (Fairy Tale and its Interpretation in Codices of Revúca)
K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2018
Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. – 18. storočia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Slovak Writer as a Social Role: Forms, Development, Relation to the Social Order (Transformations of the Image of Slovak Writers After 1945)
Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke (Premeny obrazu slov. spisovateľa po r. 1945)
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
The genre of feuiletton in Slovak Literature 1862 – 1914
Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 – 1914
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Sermons and Speeches. Homiletics Works between the 16th and 19th Centuries in the Context of Slovak Literary Development
Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. – 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Cognitively Oriented Literary Studies. Theory and Showcase Studies from Slovak Literature
Kognitívne orientovaná literárna veda. Teórie a príkladové štúdie zo slovenskej literatúry
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
HnS – Castles in Slovakia
Hrady na Slovensku
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration: 1.12.2013 – 30.9.2017
CE SlovSlav – A History of Slovak Slavistics of 19th – 20th Centuries
Dejiny slovenskej slavistiky 19. – 20. storočia
Program: Centrá excelentnosti SAV
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2012 – 31.12.2016
Prieniky – Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Program: SRDA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2016
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky II (od začiatku 70. do záveru 80. rokov 20. storočia)
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Poézia 18. a 19. – Slovak Poetic Production at the turn of the 18th and 19th centuries
Slovenská básnická tvorba na prelome 18. a 19. storočia.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
EDUKS – European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Program: EU Structural Funds Research & Development
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Project webpage: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Duration: 1.12.2010 – 31.3.2015
Lahola – Three and Half Chaper from Lahola
Tri a pol kapitoly z Laholu
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2014
Veľkonočné piesn – Typology of the Eastern Hymnsin the Slovak Lutheran Hymnbooks of the 17th and 18th centuries
Typológia veľkonočných piesní v slovenských evanjelických kancionáloch 17. a 18. storočia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2014
APVV Dejiny po 1 – History of Slovak Literature after 1945
Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
Program: SRDA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
Dejiny po 1945 – History of Slovak Literature after 1945
Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Gavlovič – Hugolín Gavlovič: Christan School(1758). Textological and editorial preparation of publication of a manuscript.
Hugolín Gavlovič: Škola kresťanská (1758). Textologická a edičná príprava vydania rukopisnej básnickej skladby.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gáfriková Gizela, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2011 – 31.12.2013
Kognícia – Cognitive Research in Literature, Arts and Human Mind
Kognitívne skúmanie literatúry, umenia a ľudskej mysle
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013
Letters of Jan Kollar II., III (preparation ef edition)
Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície)
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2013
Autor a subjekt – Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 – 1970)
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Teoretické aspekty stvárnenia fenoménu premeny v umení pre deti a mládež
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
Three women´s writers (E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. S. Timrava)
Tri spisovateľky (E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. S. Timrava)
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mikulová Marcela, DrSc.
Duration: 1.1.2010 – 31.12.2012
The model of man and world in poetic works of Jan Smrek
Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry
Program: Other projects
Project leader: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2011
Literature in Contacts
Literatúra v kontaktoch
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration: 12.5.2010 – 31.10.2011
Bohuslav Tablic and his Conception of the Art of Poetic
Bohuslav Tablic a jeho koncepcia básnického umenia
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Difference. Self-identifications and borders II.
Diferencia. Identity a hranice II.
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Duration: 1.1.2008 – 31.12.2010
Little Literary Genres in 18th Century
Malé literárne žánre v 18. storočí
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration: 1.1.2009 – 31.12.2010
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
The poetic composition of Gavlovič about life and death
Gavlovičove básnické skladby o živote a smrti /K charakteru neskorého slovenského baroka/
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gáfriková Gizela, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Chapters from detective genre poetics
Kapitoly z poetiky detektívneho žánru
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Horváth Tomáš, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Cognitive aspects of modernistics prose
Kognitívne aspekty modernistickej prózy
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Opinions of Svetozár Hurban Vajanský on the Aesthetics of Literature in the Context of the Cultural Concept of Nationalism
Literárno-estetické názory Svetozára Hurbana Vajanského v kontexte kultúrnej koncepcie nacionalizmu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Narrative world and genre strategy in Slovak novel in 1970 and 1980 of the 20th century
Naračný svet a žánrová stratégia slovenskej románovej tvorby sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Jenčíková Eva, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Šikula storyteller – Šikula s narrator in peripetie of period – change s of narration in prose of Vincent Šikula /a monograph/
Rozprávač Šikula – Šikulov rozprávač v peripetiách doby:premeny narácie v prozaickom diele Vincenta Šikulu /vedecká monografia/
Program: VEGA
Project leader: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2009
Ad fontes / From the genetic problems and a type issues in the older Slovak literatury culture/
AD FONTES /Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej literárnej kultúre/
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Project leader: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Duration: 1.1.2006 – 31.12.2008
The Crossroad of the Lyrics /Smrek-Novomeský-Poničan- Lukáč/
Rázcestia lyriky /Smrek-Novomeský-Poničan-Lukáč/
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
The Fairy Tale in the Slovak Romanticism
Rozprávka v slovenskom romantizme
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Duration: 1.1.2006 – 1.12.2008
Historical Genre in Slovak Prose
Historický žáner v slovenskej próze
Program: VEGA
Project leader: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Duration: 1.1.2004 – 31.12.2007
Self-identifications and Limits
Sebaidentifikácie a hranice
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Duration: 1.1.2007 – 31.12.2007
Mesianistické tendencie v kontexte slovenského romantizmu: Mystické pod ložie textov Sama Bohdana Hroboňa z hľadiska percepčnej dynamiky a teórie procesu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration: 1.1.2007 – 1.12.2007
The Fiction of Janko Jesenský
Próza Janka Jesenského
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mikulová Marcela, DrSc.
Duration: 1.1.2005 – 1.12.2007