uslit.sav.sk
História časopisu Slovenská literatúra

Slovenská literatúra začala vychádzať v roku 1954 ako časopis Ústavu slovenskej literatúry  
SAV, od roku 1964 mala podtitul Revue pre literárnu vedu a kritiku a od roku 1971 až do  
súčasnosti vychádza ako Revue pre literárnu vedu. V prvom desaťročí existencie  
vychádzali štyri čísla ročne, od roku 1964 je to šesť čísel (s výnimkou roku 1966, keď ako  
špeciálne siedme číslo vyšla bibliografia všetkých dovtedajších ročníkov Slovenskej  
literatúry). V prvých dvoch rokoch existencie časopisu bol hlavným redaktorom Andrej  
Mráz a výkonným redaktorom Stanislav Šmatlák. Od roku 1956 do roku 1970 (po prvé číslo  
ročníka) časopis viedol Ivan Kusý a redaktori Stanislav Šmatlák (v rokoch 1954 - 1958),  
Oskár Čepan (2. číslo 1956 - 1. číslo 1960), Vladimír Petrík (roky 1959 - 1962), Július Noge  
(2. číslo 1961 - 1963), Milan Hamada (1963), Cyril Kraus (v rokoch 1964 - 1966), Viliam  
Turčány (1967) a Štefan Drug (od 6. čísla 1967 do roku 1970). V roku 1971 sa stal  
hlavným redaktorom Mikuláš Bakoš, ktorého po jeho smrti nahradil v roku 1973 ako  
zastupujúci hlavný redaktor Viktor Kochol. V tomto období boli výkonnými redaktormi Valér  
Peťko (1971) a v rokoch 1972 - 1982 Rudolf Chmel. Od roku 1974 do roku 1986 bol vo  
funkcii hlavného redaktora vtedajší riaditeľ Literárnovedného ústavu SAV (riaditeľom bol  
do roku 1985) Karol Rosenbaum, výkonnými redaktormi boli po Rudolfovi Chmelovi Milan  
Šútovec (1983 - 1985) a Dalimír Hajko (1986), ktorý sa v nasledujúcom roku stal hlavným  
redaktorom (do 3. čísla roku 1990). V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia  
boli výkonnými redaktorkami Viera Bosáková (1987 - 4. číslo 1988, 3. číslo 1989 - do roku  
2006) a Eva Jenčíková (5. číslo 1988 - 2. číslo 1989). Od 4. čísla roku 1990 do roku 1993  
časopis viedol Fedor Matejov, od roku 1994 do roku 1996 Milan Hamada (na príprave 1.  
čísla roku 1996 sa redakčne podieľal Pavol Minár). V rokoch 1997 - 1998 bola hlavnou  
redaktorkou Marcela Mikulová a redaktorkami Zora Prušková (1997) a Eva Jenčíková  
(1998), v období 1999 - 2000 časopis viedla Eva Jenčíková s redaktorkou Danou  
Kršákovou, v rokoch 2001 - 2002 bol hlavným redaktorom Slovenskej literatúry Vladimír  
Barborík, redaktorkou Erika Brtáňová. V roku 2003 až 2004 sa stala, až do roku 2004  
hlavnou redaktorkou, redaktorom bol Pavel Matejovič. V rokoch 2005 až 2006 bol hlavným  
redaktorom opäť Fedor Matejov, v roku 2007 ho v tejto funkcii vystriedal Pavel Matejovič  
(2007 -2008). Redaktorkou sa stala Ivana Taranenková.

Od roku 2009 po súčasnosť pracuje redakcia v tomto zložení - hlavná redaktorka: Ivana  
Taranenková, redaktor: Radoslav Passia, jazyková redakcia: Adelaida Mezeiová, vydanie  
technicky zabezpečuje Jana Palová. Vydavateľom časopisu je SAP - Slovak Academic  
Press, spoločnosť s.r.o.

Časopis Slovenská literatúra zaznamenával počas svojej existencie všetky zmeny, ktoré  
boli charakteristické pre vývin literárnej vedy v druhej polovici 20. storočia na Slovensku -  
niektoré z nich nielen zaznamenával, ale bol nimi, podobne ako celý odbor, postihnutý.  
Zásadnou skutočnosťou, s ktorou sa časopis takmer štyridsať rokov bol nútený vyrovnávať,  
bola metodologická hegemónia vrchnostensky vnucovaných princípov tzv. marxistickej  
literárnej vedy. Napriek takto oficiálne deklarovaným východiskám je veľká časť príspevkov  
zo spomenutého obdobia predovšetkým svedectvom o práci, hľadaní a o individuálnych  
kvalitných výkonoch prvej literárnovednej generácie pôsobiacej na pôde SAV - generácie,  
ktorá rozvíjala a v časopise postupne predstavila široký register oblastí literárnej vedy  
(literárna história, verzológia, metrika, teória prekladu, semiotika, bibliografia...).  
Slovenská literatúra vytvárala zároveň priestor pre diskusiu, keď publikovala výstupy z  
veľkých kolektívnych podujatí, profilujúcich podobu pracoviska (päťdielne Dejiny slovenskej  
literatúry, pripravovaný štvordielny Slovník slovenskej literatúry, ktorého vydanie bolo  
koncom sedemdesiatych rokov mocensky znemožnené...).

Časopis si v priebehu desaťročí uchoval pomerne stabilnú žánrovú štruktúru. Príspevky sú  
umiestňované do štandardných rubrík (štúdie, rozhľady, diskusia, kronika, pramene a  
dokumenty, recenzie, z vedeckého života). V prvom desaťročí vydávania časopisu bola  
jeho súčasťou aj rubrika Archív, ktorej náplň tvorili pramenné materiály. Túto funkciu  
potom prevzali zborníky edičného radu Literárny archív vydávané Maticou slovenskou.  
Väčšinu príspevkov tvoria pôvodné literárnohistorické a literárnoteoretické práce, pričom  
časopis je otvorený výsledkom bádania všetkých členov slovenskej literárnovednej obce i  
príspevkom zahraničných slovakistov. Príležitostne boli v Slovenskej literatúre  
uverejňované aj preklady zahraničných autorov, najmä literárnoteoretické štúdie, ktoré by  
mohli mať v prostredí slovenskej literárnej vedy iniciačný charakter.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied