uslit.sav.sk
Informácie pre prispievateľov časopisu

Slovenská literatúra je vedecký recenzovaný časopis, ktorý začal vychádzať v roku  
1954. Jeho vydavateľom je Ústav slovenskej literatúry. V súčasnosti je jeho periodicita  
šesť čísel ročne. Časopis poskytuje priestor pre domácich a zahraničných slovakistov na  
publikovanie výsledkov vedeckého výskumu v oblasti slovenskej literatúry a teórie  
literatúry.  

Evidencia v databázach:
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

Základné informácie o časopise a prehľad jednotlivých čísel.

Štúdie ponúknuté redakcii prechádzajú anonymným recenzným konaním dvoch  
lektorov. Výsledok konania bude prispievateľom oznámený do 10 týždňov od doručenia  
príspevku. Redakcia predpokladá, že príspevok, ponúknutý časopisu Slovenská literatúra  
na uverejnenie, nebol predtým publikovaný inde alebo poskytnutý na publikovanie inému  
periodiku alebo zborníku.  

V rámci zefektívnenia redakčnej činnosti pripravila nová redakcia časopisu Slovenská  
literatúra redakčnú normu časopisu. Publikovanie textov v konkrétnej rubrike je v  
kompetencii redakcie. Časopis Slovenská literatúra má nasledujúce rubriky: Štúdie  
(rozsah príspevku do 35 normostrán), Rozhľady (do 25 normostrán), Diskusia (5 - 20  
normostrán), Pramene a dokumenty (do 15 normostrán), Kronika (2 - 10  
normostrán), Recenzie (4 - 8 normostrán), Anotácie (2 - 5 normostrán), Z vedeckého  
života (2 - 5 normostrán). Normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier.  
Zaradenie iných rubrík je v kompetencii redakcie a riadi sa aktuálnymi potrebami časopisu.  

Prosíme o rešpektovanie nasledujúcich pokynov:
· Príspevky zasielajte v elektronickej podobe: editor Word, veľkosť písma 12, typ  
písma Times New Roman, riadkovanie 1,5, zarovnanie textu k ľavému okraju.
· Názvy diel, ako aj citáty z diel (primárnych prameňov) označujte kurzívou, pričom  
citáty uvádzajte do úvodzoviek.
· Bibliografické odkazy
- v poznámkovom aparáte pod čiarou rešpektujte nižšie uvedenú bibliografickú  
normu.
· Za každý odborný príspevok uveďte použitú literatúru v abecednom poradí, taktiež  
s dodržaním uvedenej normy.
· Za štúdiu, ktorá je výstupom grantového projektu, uveďte jeho názov, číslo a  
meno vedúceho riešiteľa.
· Spolu s odborným príspevkom zašlite jeho resumé v tejto štruktúre:
- cieľ príspevku (cca 25 slov),
- metodika (odkiaľ ste čerpali, cca 2 - 3 riadky),
- výsledky (100 - 150 slov),
- prínos (cca 2 - 3 riadky),
- 3 - 4 kľúčové slová.


Bibliografická norma:

· Vedecké monografie vydané doma
HABAJ, Michal: Druhá moderna. Bratislava : Ars Poetica, 2005.  
· Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničí
ŠÚTOVEC, Milan: Tézy ku generatívnej teórii prózy. In: Od iniciatívy k tradícii.  
Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Antológiu zostavili,  
úvod a komentáre napísali a edične pripravili Fedor Matejov a Peter Zajac. Brno : Host,  
2005, s. 263 - 285.  
· Kapitoly v knižných publikáciách  
ZAJAC, Peter: Literárne koláže Oskára Čepana. In: Výtvarník Oskár Čepan. Trnava :  
Galéria Jána Koniarka, 2005, s. 81 - 85.  
MIKULOVÁ, Marcela: Skeptický optimista Tajovský. In: TAJOVSKÝ, Jozef Gregor: Prózy.  
Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 416 - 430.  
· Vedecké štúdie v domácich vedeckých časopisoch  
BARBORÍK, Vladimír: Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby. In:  
Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 1, s. 34 - 41.  
· Vedecké práce v zborníkoch vydaných v zahraničí
PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Die Reflexion moralischer Aspekte des Krieges im slowakischen  
Spielfilm. In: CORNELISSE, Ch. - HOLEC, R. - PEŠEK, J.: Diktatur - Krieg - Vertreibung.  
Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945. Essen :  
Klartext, 2005, s. 295 - 308.  
· Vedecké práce v zborníkoch vydaných doma
BÍLIK, René: Začíname žiť - pokus o konštruovanie novej kultúrnej identity po r. 1948.  
In: PROFANTOVÁ, Z. (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po r. 1948,  
1968, 1989 I. Etnologické štúdie 13. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav pamäti  
národa, 2005, s. 82 - 96.  
· Recenzie  
JENČÍKOVÁ, Eva: Paštéková, Jelena a kol.: Poetika a politika. Umenie a päťdesiate  
roky. Bratislava : SAP. 2004. In: Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 6, s. 456 - 459.
PETRÍK, Vladimír: Štefan Žáry si permanentne spomína. (Žáry, Štefan: Bratislavský  
chodec. Bratislava : PT, 2004.) In: Romboid, roč. 40, 2005, č. 2, s. 83 - 84.  


Príklad:  

LITERATÚRA

GLANC, Tomáš: Chůze dvěma nohama. Komentář k českému hledání literárních dějin.  
In: Česká literatura, roč. 54, 2006, č. 1, s. 74.  
KLIEMS, Alfrun - BAßLOFF, Ute - ZAJAC, Peter: Vorwort: Lyrik des 20. Jahrhunderts in  
Ost-Mittel-Europa Eingrenzungen und Abgrenzungen. In: KLIEMS, A. - RAßLOFF, U. -  
ZAJAC, P. (Hg.): Spätmoderne. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa I. Berlin :  
Frank & Timme, 2006, s. 16.  
TUREČEK, Dalibor: Čtyři otázky metodologie literárních dějin. In: WIENDL, J. (ed.):  
Hledání literárních dějin v diskusi. Záznam diskuse z literárněvědného kolokvia konaného  
22. a 23. září 2005 v Českých Budějovicích. Praha - Litomyšl : Paseka, 2006, s. 63.  


Harmonogram redakčných uzávierok v roku 2018

Číslo 1: 15. december 2017
Číslo 2: 15. február 2018
Číslo 3: 15. apríl 2018
Číslo 4: 15. jún 2018
Číslo 5: 15. august 2018
Číslo 6: 15. október 2018

Rukopisy v súlade s redakčnou normou časopisu prosíme zasielať v elektronickej podobe
na adresu redakcie usllred@savba.sk.
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied