Literárni vedci zo SAV na knižnom veľtrhu v Budapešti

1024

Slovenská literatúra sa stala čestným hosťom 27. ročníka Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti, ktorý sa konal od 29. septembra do 2. októbra 2022. Podujatie predstavuje jeden z najprestížnejších knižných veľtrhov v strednej Európe, k čomu prispievajú okrem výborných sprievodných literárnych programov aj čestní hostia zo zahraničia, významné osobnosti svetovej literatúry. V tomto roku svojou prítomnosťou poctila podujatie nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Svetlana Alexijevič.

Slovenská literatúra sa prezentovala 29 čerstvými knižnými prekladmi do maďarčiny. Dominovala súčasná próza a poézia, no nechýbali ani diela dokumentárnej literatúry, ako sú reportáže Tomáša Forróa, historiografická monografia Romana Holeca či kniha Jozefa Tancera z oblasti jazykovedy.

Organizátor slovenského čestného hosťovania, občianske združenie BÁZIS, pripravil výborný literárny program, predovšetkým prezentácie kníh, ale aj debaty k najaktuálnejším otázkam literatúry a kultúrneho transferu. Priestor dostala aj maďarská literatúra písaná na Slovensku.

Do prípravy čestného hosťovania sa zapojili aj literárni vedci z ústavov SAV. Riaditeľka Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. Judit Görözdi otvárala tohtoročný Medzinárodný knižný festival v Budapešti za hosťujúcu krajinu. Vo svojom prejave zdôrazňovala výnimočnosť vzájomnej kultúrnej otvorenosti a – vzhľadom aj na neďaleký vojnový konflikt – aj výnimočnosť dialógu cez literatúru. Súčasnú slovenskú literatúru sprostredkovali zahraničnému čitateľovi tematické bloky maďarských časopisov Jelenkor, Tiszatáj a Kalligram, ktoré zostavili literárni vedci z Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. Radoslav Passia a Viliam Nádaskay. Tí vystúpili v paneli o časopiseckom sprostredkovaní stredoeurópskej literatúry. V debate o nástrojoch podpory literatúry a jej prekladu hovoril Radoslav Passia o možnostiach pre prekladateľov a vydavateľov slovenskej literatúry v zahraničí. O súčasnej situácii a trendoch v slovenskej literatúre diskutovala v paneli venovanom stredoeurópskym kultúram riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry, v. v. i. Ivana Taranenková. O literárnovedných aktivitách v oblasti slovensko-maďarského a maďarsko-slovenského literárneho transferu referovala Judit Görözdi, ktorá spolu s komparatistkou Magdolnou Balogh z budapeštianskeho Literárnovedného ústavu MAV predstavila aj niektoré knižné výstupy vedeckej spolupráce dvoch ústavov.