Oznámenie o konaní volieb do Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

1808

Správna rada Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na člena VR ÚSlL SAV, v. v. i. vyhlasuje voľby troch interných a dvoch externých členov/členiek Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. (ďalej len „vedecká rada“) vo funkčnom období 2023 – 2028.

 

Špecifické požiadavky na člena/členku vedeckej rady:

Členom/členkou vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied sa môže stať len ten, kto:

  1. a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  2. b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Pri externých členoch/členkách vedeckej rady sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa.

Súhlas s kandidatúrou na člena/internú členku vedeckej rady sa predkladá predsedníčke správnej rady do 31. januára 2023 (vrátane) formou podpísaného listu a zároveň emailom. Kandidát/kandidátka v ňom deklaruje vôľu zúčastniť sa volieb a v prípade zvolenia byť členom/členkou vedeckej rady. Prihláška kandidátov/kandidátok na interných členov vedeckej rady tiež obsahuje písomnú prezentáciu ich predstavy o pôsobení vo vedeckej rade.

Voľbe predchádza diskusia s kandidátmi/kandidátkami na interných členov/členky vedeckej rady na stretnutí akademickej obce ÚSlL SAV, v. v. i., ktoré organizuje a vedie správna rada.

 

Volebné stretnutie sa uskutoční 6. februára 2023 o 10,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

 

Adresa na doručovanie prihlášok:

Ústav slovenskej literatúry SAV, verejná výskumná inštitúcia

Dúbravská cesta 9

84104 Bratislava

Email na doručenie materiálov:

Ivana.Taranenkova@savba.sk