Pozvánka na vedecký seminár Editori – Edície – Spisy

2362

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na textologický seminár, ktorý sa uskutoční 3. novembra 2022 (štvrtok) na Filozofickej fakulte UKF, Štefánikova 67, Nitra.

Tematický záber seminára nazvaného Editori – Edície – Spisy sa bude orientovať na osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú textovokritickú teóriu a prax. Ďalším okruhom budú významné slovenské edičné projekty a rady z perspektívy ich historického zhodnotenia, ale aj možností poskytovať impulzy dnešku. Cieľom podujatia je podnietiť diskusiu a sprostredkovať konštruktívnu výmenu myšlienok o subjektívnych a objektívnych činiteľoch v slovenskej edičnej tradícii. Vítané sú aj náhľady na problematiku zo širšej perspektívy, presahujúcej k zahraničným súvislostiam.

Prihlášky s názvom a krátkou anotáciou príspevku vrátane aktuálneho pracoviska zasielajte do 31. júla 2022 na emailovú adresu vracova@ukf.sk a martin.navratil@savba.sk. Maximálna dĺžka trvania konferenčného príspevku: 20 minút (max. 6 normostrán). Prijatie príspevku na seminár vám oznámime do 15. augusta 2022.

 

doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.                   Mgr. Martin Navrátil, PhD.

KSJaL FiF UKF v Nitre                                        ÚSlL SAV Bratislava

vracova@ukf.sk                                                   martin.navratil@savba.sk