Projektová činnosť

Medzinárodné

Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte
The Discursivity of the Literature of XIXth Century in the Czech-Slovak Context
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2016
Autor a subjekt
Author and Subject
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Slovak-Czech Confrontations
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2011
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 17.2.2010 – 28.4.2010
Slovensko – Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia – Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.1.2009 – 15.12.2009

Národné

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
EDUKS – Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Doba trvania: 1.12.2010 – 31.3.2015
Autor a subjekt – Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Literatúra v kontaktoch
Literature in Contacts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 12.5.2010 – 31.10.2011
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Mesianistické tendencie v kontexte slovenského romantizmu: Mystické pod ložie textov Sama Bohdana Hroboňa z hľadiska percepčnej dynamiky a teórie procesu
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.12.2007