Projektová činnosť

Medzinárodné

Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Doba trvania: 15.4.2020 – 14.9.2021

Národné

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 – 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 – 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019