Projektová činnosť

Medzinárodné

Literatúra socialistického realizmu
Literature of Socialist Realism
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.1.2007

Národné

Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 – 1970)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Historický žáner v slovenskej próze
Historical Genre in Slovak Prose
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2007