Publikačná činnosť

Braxatoris, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2023:
  • BRAXATORIS, Martin – BRAXATORISOVÁ, Anita. Osobnosť Samuela Ferjenčíka (1793 – 1855) v kontexte jej možného literárnomúzejného spracovania = The figure of Samuel Ferjenčík (1793 – 1855) in the context of its potential museum presentation. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. – Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 83-97. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Typ: AFB
  • BRAXATORIS, Martin. Spojnice medzi Šafárikovcami a Leškovcami na Dolnej zemi [Connections between Šafárik and Leška family on the Lower Land]. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. Eds. Z. Čížiková, D. Sokolovič, S. Paunovič Rodič, R. Rafaj. – Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 13-14. ISBN 978-86-6153-714-1. Dostupné na internete: http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/zbornici/Knjiga%20apstrakata,%20Slovakistika%20u%20kontekstu.pdf (APVV-SK-SRB-21-0048 : Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku) Typ: AFC