Publikačná činnosť

Braxatoris, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • BRAXATORIS, Martin. Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho : významy a intencie v kontnextoch = So called Methodius´ Canon to Demetrius of Thessalonica: meanings and intentions in contexts. Recenzenti František Čajka, Martin Golema. Bratislava : Veda, 2022. 165 s. ISSN 978-80-224-1955-0 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: AAB
  • BRAXATORIS, Martin – RIŠKOVÁ, Lenka – VANEKOVÁ, Oľga. Plamene lásky : obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia = Flames of Love. The Image of Marriage and the Ideal of the Wife in Occasional Poetry of the 16th – 18th Centuries. Recenzenti Marián Kamnečík, Miroslav Lysý, Angela Škovierová. Bratislava : Veda, 2022. 151 s. ISBN 978-80-224-1958-1 (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: AAB
  • BRAXATORIS, Martin. Slovenské básne v rukopisnej zbierke na pamiatku Johany Kristíny Kovačičovej (1776 – 1800). In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 76-103. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Typ: ABD
  • BRAXATORIS, Martin – BRAXATORISOVÁ, Anita. Dejateľnosť Samuila Ferjenčika (1793–1855) v kuľturno-istoričeskom kontekste = Activity of Samuel Ferjenčík (1793–1855) in the Cultural-historic Context. In Stephanos : General questions relating to both linguistics and literature. Philology, 2022, roč. 10, č. 1 [50], s. 67-79. ISSN 2309-9917. Dostupné na internete: http://www.stephanos.ru/izd/2022/2022-51-8.pdf (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Typ: ADEB
  • BRAXATORIS, Martin. Svedenija o žizni Konstantina Preslavskogo v kontexte jego vozmožnogo avtorstva tak nazyvajemogo Mefodijeva Kanona sv. Dimitriju Solunskomu = Information about the Life of Constantine of Preslav in the Context of His Possible Authorship of so called Methodius’ Canon to Demetrius of Thessalonici. In Palaeobulgarica-Starobalgaristika, 2022, roč. 46, č. 2, s. 43-67. ISSN 0204-4021. (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADMB
  • BRAXATORIS, Martin. Grad" amastrid’sk" […] ti cr’k"v" ziždet" v tzv. Metodovom Kánone na počesť sv. Dimitra Solúnskeho. Otázka datovania kánonu v kontexte lokalizácie chrámu = Grad" amastrid’sk" […] ti cr’k"v" ziždet" in the so Called Methodius’ Canon to Demetrius of Thessaloniki. The Question of the Canon’s Dating in the Context of Locating the Church. In Slavia : časopis pro slovanskou filologii, 2022, roč. 91, sešit 2, s. 177-192. (2021: 0.100 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 0037-6736. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/USLL-PC80/Desktop/Braxatoris,%20M._Grad%CA%BA%20amastrid’sk%CA%BA.pdf> (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADMB
  • BRAXATORIS, Martin. Intratextové a intertextové súvislosti irmosov v kritickom spracovaní diela ranej slovanskej hymnografie = Intratextual and Intertextual Contexts of Irmoi in the Preparation of Critical Editions of Early Slavic Hymnography. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2022, roč. 69, č. 2, s. 131-147. (2021: 0.140 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.2.3 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: ADNB