Publikačná činnosť

Navrátil, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • RÁCOVÁ, Veronika – NAVRÁTIL, Martin. Kapitoly zo slovenskej textológie / Ján Buzássy: Pláň → Pláň, hory = The Chapters of Slovak Textology / Ján Buzássy: Plain → Plain, Mountains. Recenzenti Marián Andričík, Ján Gavura. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2021. 166 s. ISBN 978-80-558-1842-9 (VEGA 1/0416/19 : Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť) Typ: AAB