Základné info

Kuzmíková, Jana PhDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Rok narodenia: 1961
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (1979 – 1984)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1990 (CSc.), 2003 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: modernizmus, moderna, naturizmus, postmodernizmus, kognitívna literárna veda
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, ruský jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV:1986