Základné info

Prušková, Zora PhDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej teórie
Rok narodenia: 1958
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (1977 – 1982)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1990 (CSc.), 2001 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra druhej polovice 20. storočia, próza, interpretácia, literárna teória, literárna historiografia
Jazykové kompetencie: nemecký jazyk, ruský jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1985