Základné info

Schmarcová, Ľubica Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Rok narodenia: 1979
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor
história – slovenský jazyk a literatúra (1997 – 2002)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2006 (PhD.), 2013 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra 19. storočia, poézia, národné obrodenie, romantizmus, mesianizmus, problematika subjektu a subjektivity, súčasná slovenská poézia
Jazykové kompetencie: nemecký jazyk, anglický jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2002