Základné info

Rišková, Lenka Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Rok narodenia: 1980
Vysokoškolské vzdelanie: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, slovenský jazyka a literatúra – dejepis (1998 – 2003)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2007 (PhD.), 2015 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra na prelome 18. a 19. storočia, Bohuslav Tablic

Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2003