Základné info

Hučková, Dana Mgr., CSc.

Samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov / vedecká editorka časopisu Slovenská literatúra
Rok narodenia: 1965
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor estetika – literárna veda (1986 – 1991)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1995 (CSc.), 2003 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra na prelome 19. a 20. storočia (do roku 1918), Slovenská moderna, krátke žánrové formy v období realizmu a moderny, literatúra holokaustu, súčasná slovenská próza, editorstvo a textológia
Jazykové kompetencie: ruský jazyk,nemecký jazyk (aktívne); poľský jazyk, anglický jazyk (pasívne)
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1991
Priebeh pracovných pozícií:
1999 – 2000: redaktorka recenznej rubriky vedeckého časopisu Slovenská literatúra
2000: vedecká tajomníčka ústavu
2001 – 2006: zástupkyňa riaditeľky ústavu
2007 – 2019: riaditeľka ústavu
od 2019: vedúca Oddelenia textológie a digitálnych projektov; vedecká editorka časopisu Slovenská literatúra