Základné info

Hučková, Dana Mgr., CSc.

Samostatná vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie / Oddelenie textológie a digitálnych projektov
Rok narodenia: 1965
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor estetika – literárna veda (1986 – 1991)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1995 (CSc.), 2003 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra na prelome 19. a 20. storočia (do roku 1918), Slovenská moderna, krátke žánrové formy v období realizmu a moderny, literatúra holokaustu, súčasná slovenská próza
Jazykové kompetencie: ruský jazyk, poľský jazyk, nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1991