Základné info

Mikulová, Marcela PhDr., DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka / Oddelenie literárnej histórie
Rok narodenia: 1951
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor estetika – slovenský jazyk a literatúra (1969 – 1974)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1988 (CSc.), 1996 (samostatný vedecký pracovník IIa), 2017 (DSc. – Akadémia vied Českej republiky), 2018 vedecký kvalifikačný stupeň I.
Odborné zameranie: literatúra konca 19. a začiatku 20. storočia, realizmus, moderna, autorský subjekt, sentimentálna literatúra, expresivita výrazu
Jazykové kompetencie: ruský jazyk, poľský jazyk, nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1989