Základné info

Taranenková, Ivana Mgr., PhD.

Riaditeľka
Tel.: 02/ 5441 6025
Vzdelanie:
1994 – 1999 Filozofická fakulta UK Bratislava, aprobácia filozofia – slovenský jazyk a literatúra, ukončené štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce (Téma zvodcu v prózach Janka Jesenského
1999 – 2005 Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava, interné doktorandské štúdium v odbore slovenská literatúra (téma: literárnoestetická koncepcia Svetozára Hurbana Vajanského)

Udelené štipendiá:
2006 – 2010 Štipendistka Podporného Fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
júl 2018 – Pešatovo štipendium

Priebeh zamestnaní, pracovné zaradenie:
1999 – 2005 Interné doktorandské štúdium v odbore slovenská literatúra, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
od 2006 – Vedecká pracovníčka, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, odborné zameranie: slovenská literatúra druhej polovice 19. storočia, národné obrodenie, realizmus, súčasná slovenská próza, žánre populárnej literatúry
od 2016 – Vedúca Oddelenia dejín slovenskej literatúry 19. storočia, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava
od decembra 2018 – zástupkyňa riaditeľky Ústavu slovenskej literatúry SAV
od júla 2019 – riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV

Odborné aktivity:
Edičná činnosť (výbery, antológie, vedecké zborníky), pravidelná literárnokritická činnosť, preklady vedeckých a odborných textov, príprava vedeckých podujatí (konferencie a vedecké semináre), redakcia vedeckých a odborných časopisov.

Časopisecká prax:
2007 – 2008 Externá redaktorka časopisu OS
2009 – 2012 Šéfredaktorka časopisu Slovenská literatúra
od roku 2010 Externá redaktorka časopisu Romboid
od roku 2016 – redaktorka webového časopisu Platforma pre literatúru a výskum

Publikačná činnosť:
Autorka:
Fenomén Vajanský : medzi ideálom umenia a ideou národa (2010) – vedecká monografia
Hľadanie súčasnosti (2014) – spoluautorka, kolektívna monografia
Konfigurácie slovenského realizmu (2016) – spoluautorka kolektívnej monografie – v roku 2017 Cena SAV

Ako editorka a spolueditorka:
Svetozár Hurban Vajanský: Koreň a výhonky. Články. (2008) – výber z diela
Strach a hrôza. Podoby hororového žánru (2010)
Reálna podoba realizmu (2011) – vedecký zborník
Bude ako nebolo – podoby utopického žánru (2012) – vedecký zborník
Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia (2012) – antológia slovenskej autobiografickej prózy 19. storočia.
Možnosti autobiografickosti (2013) – vedecký zborník
Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie (2018) kolektívna monografia

Od roku 2006 pravidelná literárnokritická činnosť a publikovanie článkov o literatúre, kultúre a spoločnosti.

Pedagogická prax:
2009 – 2010 Literárno-interpretačný odborný seminár, Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta ELTE Budapešť; externá spolupráca
2011 – Vedenie diplomových prác, Katedra slovanských filológií, Filozofická fakulta ELTE Budapešť
2015 – 2016 – Vedenie dizertačnej práce, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofická fakulta UK, Bratislava
od roku 2018 – vedenie dizertačnej práce

Iné:
2009 – členka komisie literárnej ceny Anasoftlitera
2012 – členka poroty súťaže Poviedka
2015 – členka komisie literárnej ceny Anasoftlitera
od roku 2015 – 2018 – členka vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV
od roku 2016 – členka odborných komisií Fondu na podporu umenia

Jazykové znalosti:
anglický jazyk, maďarský jazyk, ruský jazyk – pokročilý
nemecký jazyk – pasívne