Základné info

Passia, Radoslav Mgr., Ph.D.

Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Tel.: 02/ 5441 6025
Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:
– Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika (Mgr., 2000)
– Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, odbor slovanské literatúry (Ph.D., 2012)
– samostatný vedecký pracovník IIa, 2016

Odborné zameranie:
– slovenská literatúra 20. a 21. storočia v stredoeurópskom kontexte
– literárna kritika a sociálne kontexty literatúry
– urbánne štúdiá, geopoetika

Jazykové kompetencie: anglický jazyk, poľský jazyk

Vybrané publikácie (max. 5):
CSIBA, Karol – JAREŠ, Michal – PASSIA, Radoslav – RÁCOVÁ, Veronika – SCHMARCOVÁ, Ľubica – TARANENKOVÁ, Ivana. Hľadanie súčasnosti : slovenská literatúra začiatku 21. storočia [In Search of the Present Time. Slovak Literature at the Beginning of the 21th Century]. Radoslav Passia – Ivana Taranenková (eds.), Vladimír Barborík, Jaroslav Šrank – vedeckí recenzenti. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. 220 s. ISBN 978-80-8119-085-8 Typ: AAB

PASSIA, Radoslav. Na hranici : slovenská literatúra a východokarpatský hraničný areál [On the Border: Slovak Literature and the Eastern Carpathian Border Area]. Vedeckí recenzenti Vladimír Barborík, Rudolf Chmel. Levoča : Modrý Peter, 2014. 160 s. ISBN 978-80-89545-30-8 Typ: AAB

PASSIA, Radoslav. Východokarpatský magický realizmus? Rekonštrukcia cesty „magického realizmu“ do slovenskej literatúry východu [Carpathian Magic Realism? Reconstruction of the Journey of „Magic Realism“ into Slovak Literature from the East]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2016, vol. 8, no. 2, p. 29-39. (2015: 0.100 – SJR, Q4 – SJR, karentované – CCC). (2016 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Current Contents /Art & Humanities/, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL). ISSN 1337-9690. Typ: ADNB

PASSIA, Radoslav. Prózy Jána Roznera a Bratislava : (spisovateľ – autobiografia – mesto) [Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava: (The Writer – the Autobiography – the Town)]. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2017, roč. 64, č. 2, s. 104-117. (2017 – WOS, CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH). ISSN 0037-6973. Typ: ADNB

PASSIA, Radoslav. Limity a benefity menšinovosti : (nielen na príklade Ladislava Grosmana). In BARBORÍK, Vladimír – PASSIA, Radoslav. Spisovateľ ako sociálna rola. – Bratislava : Veda, 2018, s. 189-205. ISBN 978-80-224-1682-5. Typ: ABD