ÚSlL SAV rieši rôzne typy vedeckých a aplikačných projektov cez slovenské grantové  
agentúry, európske programy a bilaterálne spolupráce.Vedecké projekty ÚSlL SAV v roku 2017

Centrum excelentnosti SAV
1. Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. (Historický ústav SAV)
Spoluriešitelia za ÚSlL SAV: Erika Brtáňová, Dana Hučková  
Doba riešenia: 1. 10. 2013 - 30. 9. 2017

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

1. Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského
literárneho vývinu  
Zodpovedný riešiteľ: Erika Brtáňová
Spoluriešiteľ: Oľga Vaneková
Doba riešenia: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2017
Číslo projektu: VEGA 2/0170/14

2. Kognitívne orientovaná literárna veda. Teórie a príkladové štúdie zo  
slovenskej
literatúry
Zodpovedný riešiteľ: Jana Kuzmíková
Doba riešenia: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2017
Číslo projektu: VEGA 2/0078/14

3. Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. - 18.  
storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Timotea Vráblová
Doba riešenia: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Číslo projektu: VEGA 2/0169/15

4. Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 - 1914
Zodpovedný riešiteľ:  Dana Hučková
Spoluriešiteľ: Adelaida Mezeiová
Doba riešenia: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2018
Číslo projektu: VEGA 2/0142/15

5. Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Ivana Taranenková
Spoluriešitelia: Marcela Mikulová, Magdalena Bystrzak
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0025/16

6. Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie,  
aspekty.
Zodpovedný riešiteľ:  Michal Habaj
Spoluriešitelia: Karol Csiba, Dana Hučková, Andrea Draganová, Jaroslava Šaková
Partnerská inštitúcia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Spoluriešiteľ: Dagmar Kročanová
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0033/16

7. Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej  
objednávke (Premeny obrazu slovenského spisovateľa po roku 1945)
Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Barborík
Spoluriešitelia: Radoslav Passia, Lenka Macsaliová
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018
Číslo projektu: VEGA 2/0052/16

8. Poetika slovenskej literatúry po roku 1945
Zodpovedný riešiteľ:  Peter Zajac
Spoluriešitelia: Tomáš Horváth, Fedor Matejov, Jelena Paštéková, Zora Prušková, Daniel  
Domorák
Partnerská inštitúcia: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Trnava
Zodpovedný riešiteľ: René Bílik
Spoluriešitelia: Pavel Matejovič, Radoslav Raffaj
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0074/16

9. K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch  
revúckych)
Zodpovedný riešiteľ:  Janka Pácalová
Spoluriešiteľ: Andrea Draganová
Partnerská inštitúcia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Spoluriešiteľ: Hana Hlôšková
Doba riešenia: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0053/17

10. Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla  
Jozefa Šafárika
Zodpovedný riešiteľ:  Lenka Rišková
Spoluriešiteľ: Martin Braxatoris
Doba riešenia: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0117/17
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied
uslit.sav.sk