uslit.sav.sk
ÚSlL SAV rieši rôzne typy vedeckých a aplikačných projektov cez slovenské grantové  
agentúry, európske programy a bilaterálne spolupráce.


Vedecké projekty ÚSlL SAV v roku 2019

Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV)

1. Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Peter Zajac
Spoluriešiteľ: Daniel Domorák
Spoluriešiteľská inštitúcia: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Doba riešenia: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022
Číslo projektu: APVV-17-0489

2. Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Zodpovedný riešiteľ: Timotea Vráblová
Spoluriešiteľ: Martin Braxatoris, Lenka Rišková, Petra Rusňáková, Oľga Vaneková
Spoluriešiteľská inštitúcia: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Doba riešenia: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2022
Číslo projektu: APVV-17-0161

Bilaterálne projekty SAV

SAV - Národná akadémia vied Ukrajiny
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku  
20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Ivana Taranenková
Spoluriešiteľ: Radoslav Passia, Dana Hučková, Andrea Draganová
Doba riešenia: 6. 4. 2017 - 31. 12. 2019


Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  
športu  
Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

1. Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Ivana Taranenková
Spoluriešitelia: Marcela Mikulová, Magdalena Bystrzak
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0025/16

2. Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie,  
aspekty.
Zodpovedný riešiteľ:  Michal Habaj
Spoluriešitelia: Karol Csiba, Dana Hučková, Andrea Draganová, Jaroslava Šaková, Katarína  
Cupanová  
Partnerská inštitúcia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Spoluriešiteľ: Dagmar Kročanová
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0033/16

3. Poetika slovenskej literatúry po roku 1945
Zodpovedný riešiteľ:  Peter Zajac
Spoluriešitelia: Tomáš Horváth, Fedor Matejov, Jelena Paštéková, Zora Prušková, Daniel
Domorák
Partnerská inštitúcia: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Trnava
Zodpovedný riešiteľ: René Bílik  
Spoluriešitelia: Pavel Matejovič, Radoslav Raffaj
Doba riešenia: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2019
Číslo projektu: VEGA 2/0074/16

4. K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch  
revúckych)
Zodpovedný riešiteľ:  Janka Pácalová
Spoluriešiteľ: Andrea Draganová
Partnerská inštitúcia: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Spoluriešiteľ: Hana Hlôšková  
Doba riešenia: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0053/17

5. Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla  
Jozefa Šafárika
Zodpovedný riešiteľ:  Lenka Rišková
Spoluriešiteľ: Martin Braxatoris, Oľga Vaneková
Doba riešenia: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0117/17

6. Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ: Magdalena Bystrzak
Spoluriešiteľ: Karol Csiba
Doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0050/18

7. Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa
Zodpovedný riešiteľ: Erika Brtáňová
Doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020
Číslo projektu: VEGA 2/0043/18

8. Emócie v literatúre: kognitívnovedný program
Zodpovedný riešiteľ: Jana Kuzmíková
Spoluriešiteľ: Lenka Macsaliová
Doba riešenia: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Číslo projektu: VEGA 2/0045/18

9. „Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918
Zodpovedný riešiteľ: Radoslav Passia
Spoluriešiteľ: Vladimír Barborík, Katarína Badžgoňová, Vladimíra Mravcová, Viliam Nádaskay
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Číslo projektu: VEGA 2/0069/19

10. Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia)
Zodpovedný riešiteľ: Dana Hučková
Spoluriešiteľ: Katarína Cupanová, Andrea Draganová
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Číslo projektu: VEGA 2/0130/19

11. Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18 storočia
Zodpovedný riešiteľ: Timotea Vráblová
Doba riešenia: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Číslo projektu: VEGA 2/0054/19
logo SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV – facebook
Ústav slovenskej literatúry
Slovenská akadémia vied