Stredoeurópske maskulinity v komparatívnej perspektíve

672
V dňoch 19. a 20. júna 2024 sa v pražskom CEFRES-e uskutočnilo medzinárodné sympózium Stredoeurópske maskulinity v komparatívnej perspektíve. Pripravilo tak pôdu na ďalšie interdisciplinárne diskusie o maskulinite v historickom aj súčasnom kontexte strednej Európy.
Naša výskumníčka Ivana Taranenková na ňom vystúpila s príspevkom „O otcoch a synoch: Maskulinita v slovenskej literatúre“. Zamerala sa v ňom na zobrazovanie vzťahov medzi otcom a synom v slovenskej literatúre od 19. storočia po súčasnosť, a síce v prózach autorov ako Hurbanovci, Dominik Tatarka, Ladislav Ballek, Martin Šimečka, Balla či Peter Macsovszky.
Prehľad o jednotlivých vedeckých príspevkoch, ktoré odzneli na pražskom podujatí, nájdete v správe Shany De Sousa, stážistky v CEFRES-e: https://cefres.hypotheses.org/2598
Projekt Stredoeurópske maskulinity (Central-European Masculinities) pokračuje 14. a 15. novembra 2024 konferenciou v Katoviciach.
Spolupracujú na ňom Ústav literárnej vedy Sliezskej univerzity v Katoviciach (IL WNH UŚ), Ústav českej literatúry a komparatistiky Filozofickej fakulty Karlovej univerzity (ÚČLK FF UK), Ústav pre českú literatúru Akadémie vied ČR (ÚČL AV ČR), Ústav poľskej kultúry Varšavskej univerzity (IKP WP UW), Centrum spoločenských vied v Budapešti (HUN-REN TK SZI) a Francúzske výskumné centrum humanitných a spoločenských vied v Prahe (CEFRES, CNRS-MEAE), ktoré podporuje Ministerstvo vysokého školstva a výskumu Francúzska prostredníctvom programu PARCECO, a napokon náš Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (ÚSlL SAV).