Informácie pre prispievateľov časopisu

Slovenská literatúra je vedecký recenzovaný časopis, ktorý začal vychádzať v roku 1954. Jeho vydavateľom je Ústav slovenskej literatúry. V súčasnosti je jeho periodicita šesť čísel ročne. Časopis poskytuje priestor pre domácich a zahraničných slovakistov na publikovanie výsledkov vedeckého výskumu v oblasti slovenskej literatúry a teórie literatúry.
Evidencia v databázach:
Elsevier: Scopus (od 2018)
Clarivate Analytics: Web of Science – Emerging Sources Citation Index for the Humanities and Social Sciences (WOS – ESCI, od 2017)
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Štúdie ponúknuté redakcii prechádzajú anonymným recenzným konaním dvoch lektorov. Výsledok konania bude prispievateľom oznámený do 10 týždňov od doručenia príspevku. Redakcia predpokladá, že príspevok, ponúknutý časopisu Slovenská literatúra na uverejnenie, nebol predtým publikovaný inde alebo poskytnutý na publikovanie inému periodiku alebo zborníku.
V rámci zefektívnenia redakčnej činnosti pripravila nová redakcia časopisu Slovenská  literatúra redakčnú normu časopisu. Publikovanie textov v konkrétnej rubrike je v kompetencii redakcie. Časopis Slovenská literatúra má nasledujúce rubriky: Štúdie (rozsah príspevku do 35 normostrán), Rozhľady (do 25 normostrán), Diskusia (5 – 20 normostrán), Pramene a dokumenty (do 15 normostrán), Kronika (2 – 10 normostrán), Recenzie (4 – 8 normostrán), Anotácie (2 – 5 normostrán), Z vedeckého života (2 – 5 normostrán). Normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier. Zaradenie iných rubrík je v kompetencii redakcie a riadi sa aktuálnymi potrebami časopisu.
Prosíme o rešpektovanie nasledujúcich pokynov:
· Príspevky zasielajte v elektronickej podobe: editor Word, veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5, zarovnanie textu k ľavému okraju.
· Názvy diel, ako aj citáty z diel (primárnych prameňov) označujte kurzívou, pričom citáty uvádzajte do úvodzoviek.
· Bibliografické odkazy
v poznámkovom aparáte pod čiarou rešpektujte nižšie uvedenú bibliografickú normu.
· Za každý odborný príspevok uveďte použitú literatúru v abecednom poradí, taktiež s dodržaním uvedenej normy.
· Za štúdiu, ktorá je výstupom grantového projektu, uveďte jeho názov, číslo a meno vedúceho riešiteľa.
· Spolu s odborným príspevkom zašlite jeho resumé v tejto štruktúre:
– cieľ príspevku (cca 25 slov),
– metodika (odkiaľ ste čerpali, cca 2 – 3 riadky),
– výsledky (100 – 150 slov),
– prínos (cca 2 – 3 riadky),
– 3 – 4 kľúčové slová.
 
Bibliografická norma:
 
· Vedecké monografie vydané doma
HABAJ, Michal: Druhá moderna. Bratislava : Ars Poetica, 2005.
· Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničí
ŠÚTOVEC, Milan: Tézy ku generatívnej teórii prózy. In: Od iniciatívy k tradícii. Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Antológiu zostavili, úvod a komentáre napísali a edične pripravili Fedor Matejov a Peter Zajac. Brno : Host, 2005, s. 263 – 285.
· Kapitoly v knižných publikáciách
ZAJAC, Peter: Literárne koláže Oskára Čepana. In: Výtvarník Oskár Čepan. Trnava: Galéria Jána Koniarka, 2005, s. 81 – 85.
MIKULOVÁ, Marcela: Skeptický optimista Tajovský. In: TAJOVSKÝ, Jozef Gregor: Prózy. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 416 – 430.
· Vedecké štúdie v domácich vedeckých časopisoch
BARBORÍK, Vladimír: Jazdecká legenda vo vývine Vámošovej prozaickej tvorby. In: Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 1, s. 34 – 41.
· Vedecké práce v zborníkoch vydaných v zahraničí
PAŠTÉKOVÁ, Jelena: Die Reflexion moralischer Aspekte des Krieges im slowakischen Spielfilm. In: CORNELISSE, Ch. – HOLEC, R. – PEŠEK, J.: Diktatur – Krieg – Vertreibung.  Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945. Essen: Klartext, 2005, s. 295 – 308.
· Vedecké práce v zborníkoch vydaných doma
BÍLIK, René: Začíname žiť – pokus o konštruovanie novej kultúrnej identity po r. 1948. In: PROFANTOVÁ, Z. (ed.): Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po r. 1948, 1968, 1989 I. Etnologické štúdie 13. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Ústav pamäti národa, 2005, s. 82 – 96.
· Recenzie
JENČÍKOVÁ, Eva: Paštéková, Jelena a kol.: Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky. Bratislava : SAP. 2004. In: Slovenská literatúra, roč. 52, 2005, č. 6, s. 456 – 459.
PETRÍK, Vladimír: Štefan Žáry si permanentne spomína. (Žáry, Štefan: Bratislavský chodec. Bratislava : PT, 2004.) In: Romboid, roč. 40, 2005, č. 2, s. 83 – 84.
Príklad:
LITERATÚRA
GLANC, Tomáš: Chůze dvěma nohama. Komentář k českému hledání literárních dějin. In: Česká literatura, roč. 54, 2006, č. 1, s. 74.
KLIEMS, Alfrun – BAßLOFF, Ute – ZAJAC, Peter: Vorwort: Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa Eingrenzungen und Abgrenzungen. In: KLIEMS, A. – RAßLOFF, U. – ZAJAC, P. (Hg.): Spätmoderne. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa I. Berlin: Frank & Timme, 2006, s. 16.
TUREČEK, Dalibor: Čtyři otázky metodologie literárních dějin. In: WIENDL, J. (ed.): Hledání literárních dějin v diskusi. Záznam diskuse z literárněvědného kolokvia konaného 22. a 23. září 2005 v Českých Budějovicích. Praha – Litomyšl : Paseka, 2006, s. 63.
 
Harmonogram redakčných uzávierok v roku 2019
Číslo 1: 15. december 2018
Číslo 2: 15. február 2019
Číslo 3: 15. apríl 2019
Číslo 4: 15. jún 2019
Číslo 5: 15. august 2019
Číslo 6: 15. október 2019
Rukopisy v súlade s redakčnou normou časopisu prosíme zasielať v elektronickej podobe na adresu redakcie usllred@savba.sk.