Completed projects

International

Distant Reading for European Literary History
Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Program:COST
Project leader:doc. Mgr. Debnár Marek, PhD.
Annotation:
Project webpage:https://www.distant-reading.net/
Duration:3.11.2017 - 30.6.2022
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Project webpage:http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/
Duration:15.4.2020 - 14.9.2021
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
Program:Inter-academic agreement
Project leader:Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration:6.4.2017 - 31.12.2019
The Discursivity of the Literature of XIXth Century in the Czech-Slovak Context
Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte
Program:Bilateral - other
Project leader:prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration:1.1.2012 - 31.12.2016
Author and Subject
Autor a subjekt
Program:Inter-academic agreement
Project leader:Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2009 - 31.12.2011
Slovak-Czech Confrontations
Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Program:Inter-academic agreement
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration:1.1.2002 - 31.12.2011
Central european literature as a methodogy problem
Stredoeurópska literatúra ako metodologický problém
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Project leader:Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration: - 31.7.2010
History of Slovak Literature of the 19th and 20th century
Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia
Program:Bilateral - other
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration:17.2.2010 - 28.4.2010
Slovakia - Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Slovensko - Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Program:Bilateral - other
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration:13.1.2009 - 15.12.2009
How to read a tract
Ako čítať traktát
Program:International Visegrad Fund (IVF)
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration:1.9.2008 - 28.2.2009
Processes of Self-Identification after 1918
Procesy sebaidentifikácie po roku 1918
Program:Multilateral - other
Project leader:prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2007 - 1.12.2007
Literature of Socialist Realism
Literatúra socialistického realizmu
Program:Inter-institute agreement
Project leader:prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2007 - 1.1.2007

National

LIPCES - Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Program:SRDA
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration:1.3.2022 - 31.12.2023
Modernism in Slovak Literature II
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2020 - 31.12.2023
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2020 - 31.12.2023
The "Geopoetics" of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
"Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Annotation:
Duration:1.1.2019 - 31.12.2022
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Literárny text, poetika, umelecká práca
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Prušková Zora, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2020 - 31.12.2022
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2019 - 31.12.2022
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Program:SRDA
Project leader:prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration:1.10.2018 - 30.9.2022
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Program:SRDA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Annotation:
Duration:1.10.2018 - 30.9.2022
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2018 - 31.12.2021
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th - 18th century
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18 storočia.
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2019 - 31.12.2021
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Duration:1.1.2019 - 31.12.2021
-
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Bystrzak Magdalena, Ph.D.
Annotation:
Duration:1.1.2018 - 31.12.2020
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
Program:VEGA
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2018 - 31.12.2020
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2017 - 31.12.2020
Modernism in Slovak Literature (1900 - 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Habaj Michal, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2016 - 31.12.2019
-
Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
Program:VEGA
Project leader:prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration:1.1.2016 - 31.12.2019
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2016 - 31.12.2019
To the Sources of Slovak Fairy Tales (Fairy Tale and its Interpretation in Codices of Revúca)
K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2017 - 31.12.2018
-
Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. – 18. storočia
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration:1.1.2015 - 31.12.2018
Slovak Writer as a Social Role: Forms, Development, Relation to the Social Order (Transformations of the Image of Slovak Writers After 1945)
Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke (Premeny obrazu slov. spisovateľa po r. 1945)
Program:VEGA
Project leader:doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2016 - 31.12.2018
The genre of feuiletton in Slovak Literature 1862 - 1914
Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 – 1914
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2015 - 31.12.2018
Sermons and Speeches. Homiletics Works between the 16th and 19th Centuries in the Context of Slovak Literary Development
Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu
Program:VEGA
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2014 - 31.12.2017
Cognitively Oriented Literary Studies. Theory and Showcase Studies from Slovak Literature
Kognitívne orientovaná literárna veda. Teórie a príkladové štúdie zo slovenskej literatúry
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2014 - 31.12.2017
HnS - Castles in Slovakia
Hrady na Slovensku
Program:Centrá excelentnosti SAV
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Duration:1.12.2013 - 30.9.2017
CE SlovSlav - A History of Slovak Slavistics of 19th – 20th Centuries
Dejiny slovenskej slavistiky 19. – 20. storočia
Program:Centrá excelentnosti SAV
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration:1.9.2012 - 31.12.2016
Prieniky - Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Program:SRDA
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2015 - 31.12.2016
-
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration:1.1.2013 - 31.12.2015
-
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky II (od začiatku 70. do záveru 80. rokov 20. storočia)
Program:VEGA
Project leader:doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration:1.1.2013 - 31.12.2015
Poézia 18. a 19. - Slovak Poetic Production at the turn of the 18th and 19th centuries
Slovenská básnická tvorba na prelome 18. a 19. storočia.
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2012 - 31.12.2015
EDUKS - European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
Program:EU Structural Funds Research & Development
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Project webpage:http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Duration:1.12.2010 - 31.3.2015
Lahola - Three and Half Chaper from Lahola
Tri a pol kapitoly z Laholu
Program:VEGA
Project leader:prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2011 - 31.12.2014
Veľkonočné piesn - Typology of the Eastern Hymnsin the Slovak Lutheran Hymnbooks of the 17th and 18th centuries
Typológia veľkonočných piesní v slovenských evanjelických kancionáloch 17. a 18. storočia
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2011 - 31.12.2014
APVV Dejiny po 1 - History of Slovak Literature after 1945
Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
Program:SRDA
Project leader:prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration:1.5.2011 - 31.10.2014
Dejiny po 1945 - History of Slovak Literature after 1945
Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945
Program:VEGA
Project leader:prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Annotation:
Duration:1.1.2011 - 31.12.2013
Gavlovič - Hugolín Gavlovič: Christan School(1758). Textological and editorial preparation of publication of a manuscript.
Hugolín Gavlovič: Škola kresťanská (1758). Textologická a edičná príprava vydania rukopisnej básnickej skladby.
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Gáfriková Gizela, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2011 - 31.12.2013
Kognícia - Cognitive Research in Literature, Arts and Human Mind
Kognitívne skúmanie literatúry, umenia a ľudskej mysle
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2012 - 31.12.2013
Letters of Jan Kollar II., III (preparation ef edition)
Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície)
Program:VEGA
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Duration:1.1.2010 - 31.12.2013
Autor a subjekt - Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration:1.1.2010 - 31.12.2012
Chapters of History of Slovak Literary Criticism (1945 - 1970)
Kapitoly z dejín slovenskej literárnej kritiky (od polovice 40. do začiatku 70. rokov 20. storočia)
Program:VEGA
Project leader:doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration:1.1.2010 - 31.12.2012
-
Teoretické aspekty stvárnenia fenoménu premeny v umení pre deti a mládež
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration:1.1.2010 - 31.12.2012
Three women´s writers (E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. S. Timrava)
Tri spisovateľky (E. M. Šoltésová, T. Vansová, B. S. Timrava)
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Mikulová Marcela, DrSc.
Duration:1.1.2010 - 31.12.2012
The model of man and world in poetic works of Jan Smrek
Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration:1.1.2009 - 31.12.2011
-
Teoretické aspekty jazykového a literárneho vzdelávania v príprave učiteľov materinského jazyka a literatúry
Program:Other projects
Project leader:prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Duration:1.1.2009 - 31.12.2011
Literature in Contacts
Literatúra v kontaktoch
Program:SRDA
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration:12.5.2010 - 31.10.2011
Bohuslav Tablic and his Conception of the Art of Poetic
Bohuslav Tablic a jeho koncepcia básnického umenia
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Duration:1.1.2008 - 31.12.2010
Difference. Self-identifications and borders II.
Diferencia. Identity a hranice II.
Program:VEGA
Project leader:prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Duration:1.1.2008 - 31.12.2010
Little Literary Genres in 18th Century
Malé literárne žánre v 18. storočí
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration:1.1.2009 - 31.12.2010
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Program:VEGA
Project leader:prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
The poetic composition of Gavlovič about life and death
Gavlovičove básnické skladby o živote a smrti /K charakteru neskorého slovenského baroka/
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Gáfriková Gizela, CSc.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
Chapters from detective genre poetics
Kapitoly z poetiky detektívneho žánru
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Horváth Tomáš, PhD.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
Cognitive aspects of modernistics prose
Kognitívne aspekty modernistickej prózy
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
Opinions of Svetozár Hurban Vajanský on the Aesthetics of Literature in the Context of the Cultural Concept of Nationalism
Literárno-estetické názory Svetozára Hurbana Vajanského v kontexte kultúrnej koncepcie nacionalizmu
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
Narrative world and genre strategy in Slovak novel in 1970 and 1980 of the 20th century
Naračný svet a žánrová stratégia slovenskej románovej tvorby sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Jenčíková Eva, CSc.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
Šikula storyteller - Šikula s narrator in peripetie of period - change s of narration in prose of Vincent Šikula /a monograph/
Rozprávač Šikula - Šikulov rozprávač v peripetiách doby:premeny narácie v prozaickom diele Vincenta Šikulu /vedecká monografia/
Program:VEGA
Project leader:doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2009
Ad fontes / From the genetic problems and a type issues in the older Slovak literatury culture/
AD FONTES /Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej literárnej kultúre/
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Duration:1.1.2006 - 31.12.2008
-
Portál úloh a zamestnaní v humanitných predmetoch a materinských jazykoch vychádzajúci z moderných organizačných foriem a metód výučby stredoškolského vzdelávania
Program:Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Project leader:prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Duration:1.1.2006 - 31.12.2008
The Crossroad of the Lyrics /Smrek-Novomeský-Poničan- Lukáč/
Rázcestia lyriky /Smrek-Novomeský-Poničan-Lukáč/
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration:1.1.2006 - 1.12.2008
The Fairy Tale in the Slovak Romanticism
Rozprávka v slovenskom romantizme
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Duration:1.1.2006 - 1.12.2008
Historical Genre in Slovak Prose
Historický žáner v slovenskej próze
Program:VEGA
Project leader:prof. PaedDr. Bílik René, CSc.
Duration:1.1.2004 - 31.12.2007
Self-identifications and Limits
Sebaidentifikácie a hranice
Program:VEGA
Project leader:prof. PhDr. Paštéková Jelena, CSc.
Duration:1.1.2007 - 31.12.2007
-
Mesianistické tendencie v kontexte slovenského romantizmu: Mystické pod ložie textov Sama Bohdana Hroboňa z hľadiska percepčnej dynamiky a teórie procesu
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Duration:1.1.2007 - 1.12.2007
The Fiction of Janko Jesenský
Próza Janka Jesenského
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Mikulová Marcela, DrSc.
Duration:1.1.2005 - 1.12.2007