Online database

Publications in 2022

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • BASSNETT, Susan – VENUTI, Lawrence – PEDERSEN, Jan – HOSTOVÁ, Ivana. Translation and creativity in the 21st century. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 1, p. 3-17. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.1 (APVV-18-0043 : Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989) Type: ADDB
 • BRAXATORIS, Martin. Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho : významy a intencie v kontnextoch = So called Methodius´ Canon to Demetrius of Thessalonica: meanings and intentions in contexts. Recenzenti František Čajka, Martin Golema. Bratislava : Veda, 2022. 165 s. ISSN 978-80-224-1955-0 (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Type: AAB
 • BRAXATORIS, MartinRIŠKOVÁ, LenkaVANEKOVÁ, Oľga. Plamene lásky : obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia = Flames of Love. The Image of Marriage and the Ideal of the Wife in Occasional Poetry of the 16th – 18th Centuries. Recenzenti Marián Kamnečík, Miroslav Lysý, Angela Škovierová. Bratislava : Veda, 2022. 151 s. ISBN 978-80-224-1958-1 (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: AAB
 • BRAXATORIS, Martin. Slovenské básne v rukopisnej zbierke na pamiatku Johany Kristíny Kovačičovej (1776 – 1800). In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 76-103. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: ABD
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Osvietenské písanie Ladislava Bartolomeidesa : rozhovor Jozefa II. s Matejom I. Korvínom v kráľovstve mŕtvych = Ladislav Bartholomeides´s Writing of Enlightenment. Recenzenti Erika Juríková, Pavol Markovič. Bratislava : Veda, 2022. 140 s. ISBN 978-80-224-1930-7 (VEGA 2/0043/18 : Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa) Type: AAB
 • HOSTOVÁ, Ivana. Queer perspectives in translation studies. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2022, vol. 14, no. 1, p. 61-78. (2021: 0.154 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2022.14.1.5 (APVV-18-0043 : Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989) Type: ADDB
 • PIROŠČÁKOVÁ, Jana. Slovak Tales and the Collections of Pavol Dobšinský. In The Oxford Handbook of Slavic and East European Folklore. – Oxford : Oxford University Press, 2022, 28 s. ISBN 9780190080785. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190080778.013.15 Type: ABC
 • RÁCOVÁ, Veronika – NAVRÁTIL, Martin. Kapitoly zo slovenskej textológie / Ján Buzássy: Pláň → Pláň, hory = The Chapters of Slovak Textology / Ján Buzássy: Plain → Plain, Mountains. Recenzenti Marián Andričík, Ján Gavura. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2021. 166 s. ISBN 978-80-558-1842-9 (VEGA 1/0416/19 : Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť) Type: AAB
 • RIŠKOVÁ, Lenka. Zuzany Laučekové v príležitostných básňach Bohuslava Tablica : (Vplyv osobnosti dedikanta na básnický prejav autora príležitostnej básne) = Mother and Daughter Zuzana Laučeková in Bohuslav Tablic’s Occasional Poem. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 121-144. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: ABD
 • RUSŇÁKOVÁ, Petra. Motív kríža a svetla v básni Jána Simonidesa a Tobiáša Masníka Crucis et lucis schola. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 60-75. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: ABD
 • VANEKOVÁ, Oľga. Plausus epithalamicus a Svadební plesání : podoby epithalamia v príležitostnej poézii Michala Semiana. In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 104-120. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: ABD
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre : nad otázkami "príležitostnosti". In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 8-28. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: ABD
 • VRÁBLOVÁ, Timotea. Príležitosť vidieť prácu inak : (Motívy príležitostnosti v evanjelickom spevníku Martina Laučeka Zlatá báně). In Podoby príležitostnosti v staršej slovenskej literatúre. – Bratislava : Veda, 2022, s. 145-164. ISBN 978-80-224-1933-8. (APVV-17-0161 : Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí) Type: ABD