Current projects

National

-
Medzi normou a transgresiou: „zóny kontaktu“ v slovenskej literatúre 19. storočia
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Duration:1.1.2024 - 31.12.2027
-
Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Habaj Michal, PhD.
Duration:1.1.2024 - 31.12.2027
Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.
Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Hostová Ivana, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2023 - 31.12.2026
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Program:VEGA
Project leader:doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2023 - 31.12.2026
New questions about naturism.
Nové otázky k naturizmu.
Program:VEGA
Project leader:PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration:1.1.2023 - 31.12.2026
Prekusvet - TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY
PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ
Program:SRDA
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Duration:1.7.2022 - 30.6.2026
DISPRO - Digital Collection of Slovak Prose
Digitálna zbierka slovenskej prózy
Program:SRDA
Project leader:Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Annotation:
Duration:1.7.2021 - 30.6.2025
Hyperlexikón - Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Program:SRDA
Project leader:PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Annotation:
Duration:1.7.2021 - 30.6.2025
Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík\'s manuscript notebook
Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Braxatoris Martin, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2021 - 31.12.2024
Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Program:VEGA
Project leader:Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Annotation:
Duration:1.1.2021 - 31.12.2024
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Program:SRDA
Project leader:Mgr. Hučková Dana, CSc.
Annotation:
Duration:1.7.2020 - 30.6.2024
SlovKa19 - Slovak preach literature in the 19th century
Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Program:SRDA
Project leader:doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Annotation:
Duration:1.7.2020 - 30.6.2024