Editori – Edície – Spisy (konferenčná výzva)

1671

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i. v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na textologický seminár, ktorý sa uskutoční 17. októbra 2023 v Ústave slovenskej literatúry SAV.

Tematický záber seminára nazvaného Editori – Edície – Spisy sa bude orientovať na osobnosti, ktoré výrazne ovplyvnili slovenskú textovokritickú teóriu a prax. Ďalším okruhom budú významné slovenské edičné projekty a rady z perspektívy ich historického zhodnotenia, ale aj možností poskytovať impulzy dnešku. Cieľom podujatia je podnietiť diskusiu a sprostredkovať konštruktívnu výmenu myšlienok o subjektívnych a objektívnych činiteľoch v slovenskej edičnej tradícii. Vítané sú aj náhľady na problematiku zo širšej perspektívy, presahujúcej k zahraničným súvislostiam.

Prihlášky s názvom a krátkou anotáciou príspevku vrátane aktuálneho pracoviska zasielajte do 31. júla 2023 na emailovú adresu vracova@ukf.sk a martin.navratil@savba.sk. Maximálna dĺžka trvania konferenčného príspevku: 20 minút (max. 6 normostrán). Prijatie príspevku na seminár vám oznámime do 15. augusta 2023.

 

Kontakt:

doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD., KSJaL FiF UKF v Nitre, vracova@ukf.sk

Mgr. Martin Navrátil, PhD., ÚSlL SAV, v. v. i. v Bratislave, martin.navratil@savba.sk

 

(18. 1. 2023)