PhD. štúdium

Ústav slovenskej literatúry SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Uzávierka prihlášok je 19. júna 2020. Termín prijímacieho konania je stanovený na týždeň od 29. júna do 3. júla 2020, jeho forma môže byť vzhľadom na epidemiologickú situáciu zmenená (namiesto kontaktnej formy prijímacej skúšky prichádza do úvahy posúdenie odovzdaného projektu a videopohovor). Uchádzači musia podať prihlášku v zmysle platného predpisu (čl. 2 bod (3) a (4)). Pokiaľ ide o prílohy uvedené v čl. 2 bode (4) písm. b, budú sa akceptovať aj neoverené kópie (overené kópie, resp. originály na nahliadnutie prinesú prijatí uchádzači v septembri na zápis).

Ďalšie informácie:

Informácie o doktorandskom štúdiu v SAV

Informácie o aktuálnom prijímacom konaní na Ph.D. štúdium

Bližšie informácie k podaniu prihlášky

V prípade záujmu o doktorandské štúdium na našom ústave odporúčame vopred kontaktovať zvoleného školiteľa a konzultovať s ním projekt práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy tém pre doktorandské štúdium so začiatkom v školskom roku 2020/2021

Školiteľka: doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.

Téma: Variety slovenskej literatúry 18. storočia

Práca by mala byť príspevkom k problematike slohovej a žánrovej rozmanitosti domácej literárnej produkcie daného obdobia.

Forma: denná, externá

 

Školiteľ: Mgr. Tomáš Horváth, PhD.

Téma: Žáner hororu a hororovej fantastiky

Anotácia: Problematika žánru. Vybrané koncepcie hororu. Horor ako žáner určený predovšetkým svojím pôsobením — analýza textových stratégií literárneho hororu, vyvolávajúcich predpísanú reakciu modelového čitateľa. Interpretácie vybraných reprezentantov (textov) tohto žánru (v prípade záujmu aj slovenských). (Napr. môže byť „morfológia duchárskej poviedky“.) Je možný aj stručný historický náčrt. Vzťah žánrov hororu a fantastiky (ako ju analyzujú Tz. Todorov, N. Traillová, príp. R. Caillois).

Forma: denná, externá

 

Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Téma: Lyrická poézia P. O. Hviezdoslava z prelomu 19. a 20. storočia

Interpretácia vybranej časti lyrickej poézie P. O. Hviezdoslava (Prechádzky jarom, Prechádzky letom – oba cykly 1898; Stesky – 1921), najmä so zreteľom na posilňovanie dôrazu na subjektívnu citlivosť, prekonávanie poetiky básnického parnasizmu a kontaktovo-typologické súvislosti s poetikou literárneho impresionizmu. Žánrová štruktúra lyrických cyklov a autorské žánrové modifikácie.

Forma štúdia: denná, externá

 

Školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.

Téma: Recepcia literárnej metafory

Práca má byť zameraná na recepciu metafory. Recepčná estetika sa na Slovensku etablovala najmä vďaka Františkovi Mikovi a Nitrianskej škole. Cieľom je výskum recepcie literárnej metafory podľa vybraných aktuálnych teórií a metodológií. Okrem poetologických otázok sa možno sústrediť napríklad na sémantické, emočné a tvorivé aspekty metafory v literárnej komunikácii.

Forma: denná, externá

Téma: Žena v naturizme

Práca je zameraná na reprezentáciu ženy v literárnom naturizme. Téma práce sa odvíja od doterajších zistení, že naturizmus sa vyznačuje výraznými mytologickými kvalitami, zväčša súvisiaci s prírodou a „prírodnosťou“, v naturizme neraz symbolizovanými zemou a ženou. Východiskovo sa ponúka tematologicko-analytický pohľad (žena ako téma, žena ako postava), ale tiež autorsko-genderová klasifikácia (M. Figuli, prípadne aj Hana Zelinová). Možno si zvoliť aj imagologický, poetologický, komparatívny, recepčný či filozoficko-kognitívny prístup (dobový a historický iracionalizmus vs. racionalizmus).

Forma: denná, externá

 

Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Próza po roku 1918 a topos slovenskej východnej hranice

Interpretačne zameraná práca sa na príklade konkrétnych diel sústredí na výskum reflexie priestoru východnej hranice v slovenskej próze po roku 1918 s prihliadnutím na slovensko-český kontext (česká symbolická „intervencia“ sa tu prejavila v oblasti cestopisnej a reportážnej literatúry, tzv. kolonizačného a spoločenského románu a pod.). Teoretický a kultúrno-historický rámec práce zohľadní transkultúrnu perspektívu a využije teoretické podnety geopoetiky, postkoloniálnych teórií (vzťah k druhému/inému, marginalizácia, kultúrna hybridita, tranzícia, orientalizmus) a iné.

Forma: interná, externá

 

Školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Téma: Autobiografické žánre v slovenskej literatúre 19. storočia

Práca by sa mala sústrediť na analýzu textov autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia. Sledovať by mala poetické, estetické a žánrové postupy, ktoré sa v nich uplatňujú, ako i to, akým spôsobom sa v nich reprezentuje/konštituuje individuálna a kolektívna identita a do akých vzťahov sa dostáva s dobovými umeleckými, ale i ideologickými diskurzmi.

Forma: denná, externá

Téma: Postmodernizmus v slovenskej próze 90. rokov

Práca by sa mala zamerať na prejavy postmoderných tendencií v slovenskej próze 90. rokov a zároveň ich včleniť do dobového kultúrneho a spoločenského kontextu. Okrem analýzy samotných textov by si mala všimnúť aj dobovú reflexiu fenoménu postmoderny v domácom i zahraničnom prostredí a jej dopady na dobový literárneho života a jeho inštitúcie.

Forma: denná, externá

 

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 – 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

 

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Viliam Nádaskay (od 2017)
Téma: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (od 2017)
Téma: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel…)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (od 2017)
Téma: Dráma Slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Eva Palkovičová (od 2018)
Téma: Stratégie literárnej reprezentácie každodennosti v slovenskej próze 19. storočia
Školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Mgr. Katarína Badžgoňová (od 2018)
Téma: Reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, PhD.

Externí doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Ľudmila Horká (od 2018)
Téma: Metafora vo vybranom období (literárnom smere, žánri) slovenskej literatúry
Školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.