PhD štúdium

Informácie o doktorandskom štúdiu v SAV

Návrhy tém pre doktorandské štúdium so začiatkom v školskom roku 2020/2021

    Témy budú zverejnené v marci 2020.

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 – 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

Bližšie informácie k podaniu prihlášky

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Viliam Nádaskay (od 2017)
Téma: Socialistický realizmus: dejiny a transformácie pojmu v kontexte slovenskej literatúry
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Vladimíra Mravcová (od 2017)
Téma: Prózy „citovej výchovy“: sentimentálna línia slovenskej prózy od začiatku 60. rokov 20. storočia (Šikula, Zelinka, raný Vilikovský, Kužel…)
Školiteľ: Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Mgr. Katarína Cupanová (od 2017)
Téma: Dráma Slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Eva Palkovičová (od 2018)
Téma: Stratégie literárnej reprezentácie každodennosti v slovenskej próze 19. storočia
Školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Mgr. Katarína Badžgoňová (od 2018)
Téma: Reprezentácie urbanity v slovenskej próze po roku 1989
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, PhD.

Externí doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Ľudmila Horká (od 2018)
Téma: Metafora vo vybranom období (literárnom smere, žánri) slovenskej literatúry
Školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.