PhD. štúdium

Ústav slovenskej literatúry SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Uzávierka prihlášok je 31. mája 2024. Termín prijímacieho konania bude stanovený neskôr a oznámený uchádzačom a uchádzačkám s dostatočným predstihom. Uchádzači a uchádzačky musia podať prihlášku v zmysle platného predpisu (čl. 2 bod (3) a (4)). Pokiaľ ide o prílohy uvedené v čl. 2 bode (4) písm. b, budú sa akceptovať aj neoverené kópie (overené kópie, resp. originály na nahliadnutie prinesú prijatí uchádzači v septembri na zápis).

Ďalšie informácie:

Informácie o doktorandskom štúdiu v SAV

Informácie o prijímacom konaní na Ph.D. štúdium

 

V prípade záujmu o doktorandské štúdium na našom ústave odporúčame vopred kontaktovať zvoleného školiteľa a konzultovať s ním projekt práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam schválených tém dizertačných prác na akademický rok 2024/2025 v študijnom programe slovenská literatúra, študijný odbor filológia (v dennej a externej forme):

Školiace pracovisko: Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (externá vzdelávacia inštitúcia)

 

Mgr. Martin Braxatoris, PhD.: Formovanie identity slovenskej literatúry / Forming the Identity of Slovak Literature

Práca sa zameriava na procesy utvárania identity slovenskej literatúry v ranom novoveku. Skúma súvisiace predstavy a konštrukcie pôvodu, kolektívnej identity a poslania so zreteľom na ich funkcie v literárnej komunikácii, ako aj na podoby a funkcie dobovej literatúry. Všíma si jazykovú, tematicko-motivickú a ideovo-estetickú stránku literárnych textov slovenskej proveniencie v spojitosti so vzdelanostným a cirkevným životom v širšom medzietnickom kontexte. Hľadá odpovede na otázku, či s miestom vzniku literárnych diel a etnickým pôvodom autorov korelujú etnicky fundované špecifiká ich literárnej tvorby.

The thesis focuses on the processes of identity formation of Slovak literature in the early modern period. It examines related ideas and constructions of origin, collective identity and mission with regard to their functions in literary communication, as well as the forms and functions of contemporary literature. It considers the linguistic, thematic, thematic-motivic and ideological-aesthetic aspects of literary texts of Slovak provenance in relation to educational and ecclesiastical life in a wider inter-ethnic context. It seeks answers to the question of whether the ethnically informed specificities of literary works correlate with the place of origin of literary works and the ethnicity of the authors.

Forma štúdia: denná/externá // Form of study: internal/external

Prijatie jedného uchádzača / Admission of one applicant

 

Mgr. Ivana Taranenková, PhD.: Materstvo v slovenskej literatúre 19. storočia / Motherhood in Slovak literature of the 19th century
Práca sa zameria na literárne reprezentácie materstva v slovenskej literatúre dlhého 19. storočia a ich zapojenie do ideologických a estetických kontextov. Metodologickým východiskom bude analýza problematiky materstva v súčasných rodových štúdiách, s prihliadnutím na dobové spoločensko-historické situovanie. Výskum sa sústredí na podoby materstva v literárnych textoch  realizovaných v rôznych literárnych poetikách, ich ideologické pozadie, ako aj na uplatnené rodové hľadisko.

This thesis will focus on literary representations of motherhood in Slovak literature of the long nineteenth century and explore their engagement with ideological and aesthetic contexts. The methodological starting point will be the analysis of the issue of motherhood in contemporary gender studies, taking into account the contemporary social and historical context. The research focuses on the forms of motherhood in literary texts realized in different literary poetics, their ideological background, as well as the gender perspective applied.

Forma štúdia: denná/externá // Form of study: internal/external
Prijatie jedného uchádzača / Admission of one applicant

 

Mgr. Dana Hučková, CSc.: Príroda v modernizme / Nature in modernism

Cieľom práce je preskúmať kultúrnu funkciu prírody v slovenskej literatúre (s časovým vymedzením 1890 – 1925, v poetologickej línii naturalizmus – symbolizmus – moderna), environmentálne vedomie modernistickej literatúry a jej reakcie na súveké zmeny vzťahov medzi človekom a prírodou (industrializácia, vojna). Metodologickým východiskom sú teórie ekokritiky a najmä ekopoetiky (écopoetique, écrire la natur/písanie prírody) aplikované na výskum modernizmu. Výskum sa zameria na reprezentácie prírody (modernistickú imagináciu prírody, modernistickú citlivosť na prírodu) a ich vzťah k náboženstvu, mýtu, etickým problémom, ku kategóriám času a priestoru a na žánrový register.

The aim of the thesis is to explore the cultural function of nature in Slovak literature (with a time frame of 1890-1925, in the poetological line of naturalism – symbolism – modernism), the environmental consciousness of modernist literature and its reactions to contemporary changes in the relationship between man and nature (industrialisation, war). The methodological starting point will be the theories of ecocriticism and especially ecopoetics (écopoetique, écrire la natur/writing nature) applied to the study of modernism. Research will focus on representations of nature (modernist imagination of nature, modernist sensibility to nature) and their relation to religion, myth, ethical problems, categories of time and space, and the genre register.

Požiadavka: francúzsky jazyk, anglický jazyk / Prerequisite: French, English

Forma štúdia: denná/externá // Form of study: internal/external

Prijatie jedného uchádzača / Admission of one applicant

 

Doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.: Normalizačná próza – próza obdobia normalizácie / Normalisation prose – a prose written at the time of normalisation

Dizertačná práca je orientovaná na výskum pôsobenia spoločenských pomerov na žánrový, poetologický, tematicko-motivický, ideový a hodnotový profil slovenskej prózy obdobia normalizácie (1969 – 1989). Materiálovým základom sú diela dobovo prístupné vo verejnom, oficiálnymi štruktúrami kontrolovanom priestore. Východiskom je predpoklad, že je možné odlíšiť diela vychádzajúce v ústrety oficiálnym požiadavkám politickej normalizácie („normalizačná próza“) od tvorby v rôznej miere rezistentnej voči vonkajším tlakom („próza obdobia normalizácie“).

The dissertation is oriented on the research of the influence of social conditions on the genre, poetological, thematic-motivic, ideological and value profile of Slovak prose of the period of normalization (1969 – 1989). The material basis are works accessible in the public space controlled by official structures. The starting point is the assumption that it is possible to distinguish works that meet the official demands of political normalization („normalization prose“) from works that are resistant to varying degrees to external pressures („prose of the normalization period“).

Forma štúdia: denná/externá // Form of study: internal/external

Prijatie jedného uchádzača / Admission of one applicant

 

Mgr. Ivana Hostová, PhD.: Poézia Mily Haugovej po roku 2000 / Mila Haugovás poetry in the new millennium

Haugová je kľúčovou autorkou v kánone modernej slovenskej literatúry a tiež najprekladanejšou slovenskou poetkou a autorkou básnických prekladov (S. Plath, P. Celan, G. Trakl, I. Bachmann, S. Kirsch, J. Wright, A. Sexton a i.). Vo svojich zbierkach nadväzuje najmä na tzv. spovednú poéziu, experimentálne písanie v modernistickej a postmodernej línii nekonvenčnej básnickej tvorby a filozofiu 20. storočia. Dizertácia sa zameria na jej básnickú tvorbu po roku 2000, so zámerom postihnúť jej vývinové tendencie cez kategórie ako spiritualita, erotické motívy, premeny lyrickej hrdinky, podoby a zdroje intertextuality, denníkovosť, fragment a podobne. Vzhľadom na vzťahy s inonárodnou poéziou práca vytvára priestor na prieniky ku komparatistike a translatológii umeleckého textu.

 Haugová is a key author in the canon of modern Slovak literature and also the most translated Slovak poet and author of poetry translations (S. Plath, P. Celan, G. Trakl, I. Bachmann, S. Kirsch, J. Wright, A. Sexton and others). In her poetry collections, she mainly follows the so-called confessional poetry, experimental writing in the modernist and postmodern line of unconventional poetry and 20th century philosophy. The dissertation will focus on her post-2000 poetic output, with the intention of capturing its developmental tendencies through categories such as spirituality, erotic motifs, transformations of the lyric heroine, forms and sources of intertextuality, diariness, fragment, and so on. Because of its relations with non-national poetry, the thesis makes room for penetrations to the comparatistics and translatology of the fictional text.

Forma štúdia: denná/externá // Form of study: internal/external

Prijatie jedného uchádzača / Admission of one applicant

 

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.: Reflexia menšinovosti v súčasnej slovenskej próze / Reflection of minority status in contemporary Slovak prose

Práca teoreticky a v interdisciplinárnom zábere rozpracuje problematiku menšinovosti v literatúre s prihliadnutím na slovenský kultúrno-spoločenský kontext po roku 1989. V analyticko-interpretačnej časti sa výskum zameria na konkrétne autorky a autorov a jednotlivé typy menšinovosti (etnickú, jazykovú, /sub/kultúrnu, sexuálnu a podobne) a vzťahy medzi nimi na základe interpretácie vybraných literárnych diel.

The theoretical and interdisciplinary approach of the thesis will elaborate the issue of minorities in literature, taking into account the Slovak cultural and social context after 1989. In the analytical-interpretive part, the research will focus on specific authors and individual types of minority (ethnic, linguistic, /sub/cultural, sexual, etc.) and the relations between them on the basis of the interpretation of selected literary works.

 Forma štúdia: denná/externá // Form of study: internal/external

Prijatie jedného uchádzača / Admission of one applicant

 

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 – 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

 

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Barbora Zlejšia (od 2021)
Téma: Lyrická próza Štefana Krčméryho
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Romana Kališová (od 2022)
Téma: Lyrický subjekt v poézii slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Šimon Čižmár (od 2023)
Téma: Irónia, paródia, grotesknosť: slovenská nekonvenčná poézia po roku 1989 medzi provokáciou a kritikou
Školiteľka: Mgr. Ivana Hostová, PhD.

Mgr. Olha Norba (od 2023)
Téma: Podoby šedej zóny na Slovensku v osemdesiatych rokoch 20. storočia: medzi oficiálnou a neoficiálnou literatúrou
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

 

Externí doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Ľudmila Horká  (od 2018)
Téma: Stvárnenie emócií v krátkej próze Mila Urbana
Školiteľ: Mgr. Karol Csiba, PhD.

Mgr. Petra Nagyová (od 2020)
Téma: Žena v naturizme
Školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.

Mgr. Martina Péterová (od 2021)
Téma: Marxistické literárno-teoretické koncepcie v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.