PhD. štúdium

Ústav slovenskej literatúry SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Uzávierka prihlášok je 31. mája 2022. Termín prijímacieho konania bude stanovený neskôr a oznámený uchádzačom a uchádzačkám s dostatočným predstihom. Uchádzači a uchádzačky musia podať prihlášku v zmysle platného predpisu (čl. 2 bod (3) a (4)). Pokiaľ ide o prílohy uvedené v čl. 2 bode (4) písm. b, budú sa akceptovať aj neoverené kópie (overené kópie, resp. originály na nahliadnutie prinesú prijatí uchádzači v septembri na zápis).

Ďalšie informácie:

Informácie o doktorandskom štúdiu v SAV

Informácie o aktuálnom prijímacom konaní na Ph.D. štúdium

Bližšie informácie k podaniu prihlášky

V prípade záujmu o doktorandské štúdium na našom ústave odporúčame vopred kontaktovať zvoleného školiteľa a konzultovať s ním projekt práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy tém pre doktorandské štúdium so začiatkom v školskom roku 2022/2023:

Školiteľka: Mgr. Lenka Rišková, PhD.:

 1. Podoby strachu v básnických textoch staršej slovenskej literatúry / Images of Fear in Poetic Texts of Older Slovak Literature

Práca analyticko-interpretačného charakteru bude zameraná na identifikovanie poetologických modalít strachu v básnických textoch staršej slovenskej literatúry. Predmetom analýzy bude vzťah vybraných tvorcov k literárnemu stvárneniu motívov strachu, ich špecifické literárne intencie a tiež konkrétne poetické postupy na úrovni štylistiky a obraznosti. Cieľom bude identifikácia rôznorodých typov prezentácie fenoménu strachu v literárnom procese a ich dosahu na výslednú podobu básnickej výpovede.

Forma štúdia: denná, externá

 1. Reflexia ženského subjektu v básnických textoch staršej slovenskej literatúry/ Reflection of the Female Subject in Poetic Texts of Early Slovak Literature

Poetologická analýza a interpretácia básnických textov so zameraním na rekonštrukciu rôznych spôsobov zobrazovania ženy a jej úlohy v živote dobovej spoločnosti, a tiež na postihnutie špecifík autorských postupov a stratégii literárneho stvárnenia ženského vnímania sveta v kontexte súvekých literárnych poetík.

Forma štúdia: denná, externá

 

Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

 1. Lyrická poézia P. O. Hviezdoslava z prelomu 19. a 20. storočia/ Lyrical poetry of P. O. Hviezdoslav from the turn of the 19th and 20th centuries

Interpretácia vybranej časti lyrickej poézie P. O. Hviezdoslava (Prechádzky jarom, Prechádzky letom – oba cykly 1898; Stesky – 1921), najmä so zreteľom na posilňovanie dôrazu na subjektívnu citlivosť, prekonávanie poetiky básnického parnasizmu a kontaktovo-typologické súvislosti s poetikou literárneho impresionizmu. Žánrová štruktúra lyrických cyklov a autorské žánrové modifikácie.

 1. Lyrický subjekt v poézii slovenskej moderny/ The Lyrical Subject in the Poetry of Slovak Modernism

Výskum konštituovania a prezentácie lyrického subjektu v slovenskej modernistickej poézii zo začiatku 20. storočia (ťažiskovo Ivan Krasko, Janko Jesenský, Vladimír Roy – s možným zúžením na tvorbu vybraného autora), so zameraním na inscenované sebavyjadrenie, a to tak autobiografické (podporené aj paratextovými odkazmi na čas a miesto vzniku básne), ako aj fiktívne (lyrické ja – lyrické ego – artikulované ego; sebareferenčnosť empirického autora; básne v 1. osobe s uplatnením fikčného rozprávača).

 

Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

 1. Mesto v slovenskej literatúre po roku 1989 (vybrané teoretické problémy a autori/autorky)/ The City in Slovak Literature after 1989 (selected theoretical problems and authors)

Teoreticko-interpretačne zameraná práca vychádza z aktuálnych podnetov urbánnych štúdií a interdisciplinárneho výskumu mesta v humanitných vedách. Na základe reprezentatívneho korpusu textov súčasnej literatúry (prózy, resp. poézie) rekonštruuje podoby mesta v nej.

Forma: denná/externá

 1. Podoby šedej zóny na Slovensku v 80. rokoch 20. storočia: medzi oficiálnou a neoficiálnou literatúrou/ Images of the grey zone in Slovakia in the 1980s: between official and unofficial literature

Literárno- a kultúrnohistoricky zameraná práca si všíma textové stratégie subverzie vedené z priestoru šedej zóny voči oficiálnej koncepcii socialistického realizmu, analyzuje motívy odporu, spoločenskej kritiky a alternatívy v literárnych textoch obdobia neskorej normalizácie, ktoré síce boli súčasťou oficiálneho kultúrneho okruhu, ale prispievali k utváraniu „prahovej“, prechodovej situácie medzi socialistickou a ponovembrovou spoločnosťou.

Forma: denná

 

Školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

 1. Autobiografické žánre v slovenskej literatúre 19. storočia/ Autobiographical genres in Slovak literature of the 19th century

Práca by sa mala sústrediť na analýzu textov autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia. Sledovať by mala poetické, estetické a žánrové postupy, ktoré sa v nich uplatňujú, ako i to, akým spôsobom sa v nich reprezentuje/konštituuje individuálna a kolektívna identita a do akých vzťahov sa dostáva s dobovými umeleckými, ale i ideologickými diskurzmi.

Forma: denná, externá

 1. Postmodernizmus v slovenskej próze 90. rokov/ Postmodernism in Slovak Prose of the 1990s

Práca by sa mala zamerať na prejavy postmoderných tendencií v slovenskej próze 90. rokov a zároveň ich včleniť do dobového kultúrneho a spoločenského kontextu. Okrem analýzy samotných textov by si mala všimnúť aj dobovú reflexiu fenoménu postmoderny v domácom i zahraničnom prostredí a jej dopady na dobový literárneho života a jeho inštitúcie.

Forma: denná, externá

 

Školiteľ: Mgr. Tomáš Horváth, PhD.

 1. Žáner hororu a hororovej fantastiky/ Horror and horror fiction genre

Práca by sa mala venovať problematike žánru a vybraným koncepciám hororu. Horor  je  žáner určený predovšetkým svojím pôsobením – prác sa môže venovať analýze textových stratégií literárneho hororu, vyvolávajúcich predpísanú reakciu modelového čitateľa. Rvnako je možnosť interpretovať vybraných reprezentantov (textov) tohto žánru (v prípade záujmu aj slovenských). (Napr. môže byť „morfológia duchárskej poviedky“.) Je možný aj stručný historický náčrt či analýza vzťahu žánrov hororu a fantastiky (ako ju analyzujú Tz. Todorov, N. Traillová, príp. R. Caillois).

Forma: denná, externá

 1. Tvorba Jána Hrušovského, Ivan Minárika a Gejzu Vámoša/ The work of Ján Hrušovský, Ivan Minárik and Gejza Vámoš

Práca sa sústredí na interpretácie vybraných textov uvedených autorov, ich usúvzťažnenie s literárnym smerom modernizmu. Všímať si môže problematiku reprezentácie literárneho subjektu, ako i modernistické témy: problémy indivídua, smrtiaca láska, melanchólia, pretržitý a vratký charakter skutočnosti, prienik do inej skutočnosti: fantastika, snové a halucinačné motívy.

Forma: denná, externá

 

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 – 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

 

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Barbora Zlejšia (od 2021)
Téma: Lyrická próza Štefana Krčméryho
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Martina Péterová (od 2021)
Téma: Marxistické literárno-teoretické koncepcie v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Romana Kališová (od 2022)
Téma: Lyrický subjekt v poézii slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

 

Externí doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Ľudmila Horká (od 2018)
Téma: Stvárnenie emócií v krátkej próze Mila Urbana
Školiteľ: Mgr. Karol Csiba, PhD.

Mgr. Petra Nagyová (od 2020)
Téma: Žena v naturizme
Školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.