PhD. štúdium

Ústav slovenskej literatúry SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Uzávierka prihlášok je 31. mája 2023. Termín prijímacieho konania bude stanovený neskôr a oznámený uchádzačom a uchádzačkám s dostatočným predstihom. Uchádzači a uchádzačky musia podať prihlášku v zmysle platného predpisu (čl. 2 bod (3) a (4)). Pokiaľ ide o prílohy uvedené v čl. 2 bode (4) písm. b, budú sa akceptovať aj neoverené kópie (overené kópie, resp. originály na nahliadnutie prinesú prijatí uchádzači v septembri na zápis).

Ďalšie informácie:

Informácie o doktorandskom štúdiu v SAV

Informácie o aktuálnom prijímacom konaní na Ph.D. štúdium

Bližšie informácie k podaniu prihlášky

V prípade záujmu o doktorandské štúdium na našom ústave odporúčame vopred kontaktovať zvoleného školiteľa a konzultovať s ním projekt práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam schválených tém dizertačných prác na akademický rok 2023/2024 v študijnom programe slovenská literatúra, študijný odbor filológia (v dennej a externej forme):

Školiace pracovisko: Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (externá vzdelávacia inštitúcia)

 

Školiteľ: doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

Normalizačná próza – próza obdobia normalizácie

Normalisation prose – prose of the normalisation period

Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je reflexia vplyvu spoločenských zmien, ktoré prebehli v Československu na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, teda postihnutie pôsobenia vonkajších spoločenských podmienok v nasledujúcom dvadsaťročí na žánrový, poetologický, tematicko-motivický, no predovšetkým na ideový a hodnotový profil slovenskej prózy obdobia normalizácie. Výskumné pole bude vymedzené prozaickými dielami prístupnými v dobovom verejnom, oficiálnymi štruktúrami kontrolovanom komunikačnom priestore.

Forma štúdia: denná

 

Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, PhD.

Podoby šedej zóny na Slovensku v osemdesiatych rokoch 20. storočia: medzi oficiálnou a neoficiálnou literatúrou / Images of the grey zone in Slovakia in the 1980s: between official and unofficial literature

Anotácia: Literárno- a kultúrnohistoricky zameraná práca si všíma textové stratégie subverzie vedené z priestoru šedej zóny voči oficiálnej koncepcii socialistického realizmu, analyzuje motívy odporu, spoločenskej kritiky a alternatívy v literárnych textoch obdobia neskorej normalizácie, ktoré síce boli súčasťou oficiálneho kultúrneho okruhu, ale prispievali k utváraniu „prahovej“, prechodovej situácie medzi socialistickou a ponovembrovou spoločnosťou.

Forma štúdia: denná

 

Irónia, paródia, grotesknosť: slovenská nekonvenčná poézia po roku 1989 medzi provokáciou a kritikou / Irony, parody, the grotesque: Slovak unconventional poetry after 1989 between provocation and criticism

Anotácia: Výskum sa zameria na ironické, parodické, groteskné a pod. elementy komického v poézii autorov a autoriek, ktorí využívajú nekonvenčné inovatívne tvorivé metódy. Subverzívnymi postupmi autori a autorky v rôznych obdobiach svojej tvorby (a v reakcii na meniace sa spoločensko-ekonomické a kultúrne okolnosti) sledujú rôzne ciele. Protipólom postmodernej ironizácie je tzv. nová úprimnosť a podobné postupy dištancujúce sa od relativizačného gesta, ktoré sa objavuje v období po postmoderne. Paródia je tiež spôsobom, ktorým si marginalizované skupiny, resp. skupiny, ktoré v spoločensko-ekonomických hierarchiách zaujímajú nižšie postavenie, privlastňujú hlas a právo na existenciu (teórie feminizmov a queer studies). Práca sa chce venovať vybraným aspektom takto načrtnutej problematiky v diele vybraných autorov/autoriek (K. Zbruž, P. Macsovszky, M. Habaj, N. Ružičková, P. Šulej a ďalší), a to portrétovo-interpretačne, ako aj vo vzťahu k vývinu slovenskej literatúry 20. a 21. storočia.

Forma štúdia: denná

 

Školiteľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.

Identita v kontexte autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia

Identity in the context of autobiographical genres in 19th century Slovak literature

Anotácia: Práca by sa mala sústrediť na problematiku identity v kontexte autobiografických žánrov v slovenskej literatúre 19. storočia. Vychádzajúc z aktuálnych koncepcií autobiografie ako žánru na rozhraní faktu a fikcie by sa mala sústrediť na vytváranie identity prostriedkami umeleckej literatúry a rozšíriť korpus sledovaných textov aj o korešpondenciu, denníky a pod. Sledovať by mala poetické, estetické a žánrové postupy, ktoré sa v autobiografických textoch uplatňujú, ako i to, akým spôsobom sa v nich vytvára individuálna a kolektívna identita a do akých vzťahov sa akt kreovania vlastnej identity prostredníctvom písania dostáva s dobovými umeleckými ale i ideologickými diskurzmi.

Forma štúdia: denná/externá

 

Postmodernizmus v slovenskej próze deväťdesiatych rokov

Postmodernism in Slovak prose of the 1990s

Anotácia: Práca by sa mala zamerať na prejavy postmoderných tendencií v slovenskej próze deväťdesiatych rokov 20. storočia a zároveň ich včleniť do dobového kultúrneho a spoločenského kontextu. Okrem analýzy samotných textov by si mala všimnúť aj dobovú reflexiu fenoménu postmoderny v domácom i zahraničnom prostredí a jej dopady na dobový literárneho života a jeho inštitúcie.

Forma štúdia: denná/externá

 

Požiadavky pre uchádzačov o PhD. štúdium
Absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore na Slovensku alebo v zahraničí, aktívna znalosť jedného svetového jazyka

Rámcový projekt k téme dizertačnej práce by mal byť prekonzultovaný a predbežne odobrený potenciálnym školiteľom.
V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte, prosím, vybraného školiteľa.

Štruktúra projektu dizertácie (rozsah 5 – 7 strán): zdôvodnenie vybranej témy, stav doterajšieho spracovania problematiky, ciele dizertačnej práce, zdôvodnenie štruktúry dizertačnej práce, teoreticko-metodologické východiska spracovania témy, predpokladaný prínos, literatúra a pramene podľa bibliografickej normy

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor pred prijímacou komisiou

Rámcový obsah prijímacej skúšky: prehľad základných znalostí o príslušnej problematike a o teoretických prístupoch k jej spracovaniu, situovanie do kontextu teórie literatúry, resp. dejín slovenskej literatúry, základná vedecká literatúra k danej výskumnej téme, zisťovanie jazykových kompetencií uchádzača potrebných pre spracovanie témy (podľa požiadaviek školiteľa)

Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky: stanovenie poradia uchádzačov a minimálneho počtu bodov potrebného na prijatie, pričom uchádzači budú rozdelení do skupín: a) vyhovel – prijať, b) vyhovel – neprijať (z dôvodu limitovaného počtu miest), c) nevyhovel (t. j. nedosiahol minimálny počet bodov).

 

Interní doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Barbora Zlejšia (od 2021)
Téma: Lyrická próza Štefana Krčméryho
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Martina Péterová (od 2021)
Téma: Marxistické literárno-teoretické koncepcie v slovenskej literatúre tridsiatych rokov 20. storočia
Školiteľ: Mgr. Michal Habaj, PhD.

Mgr. Romana Kališová (od 2022)
Téma: Lyrický subjekt v poézii slovenskej moderny
Školiteľka: Mgr. Dana Hučková, CSc.

Mgr. Šimon Čižmár (od 2023)
Téma: Irónia, paródia, grotesknosť: slovenská nekonvenčná poézia po roku 1989 medzi provokáciou a kritikou
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Mgr. Olha Norba (od 2023)
Téma: Podoby šedej zóny na Slovensku v osemdesiatych rokoch 20. storočia: medzi oficiálnou a neoficiálnou literatúrou
Školiteľ: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

 

Externí doktorandi Ústavu slovenskej literatúry SAV:

Mgr. Ľudmila Horká  (od 2018)
Téma: Stvárnenie emócií v krátkej próze Mila Urbana
Školiteľ: Mgr. Karol Csiba, PhD.

Mgr. Petra Nagyová (od 2020)
Téma: Žena v naturizme
Školiteľka: PhDr. Jana Kuzmíková, CSc.