Aktuálne projekty

Medzinárodné

Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách
Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA18204/#downloads
Doba trvania: 22.11.2019 – 21.11.2023

Národné

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
SlovKa19 – Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Slovak preach literature in the 19th century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Literárny text, poetika, umelecká práca
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prušková Zora, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. – 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th – 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2018 – 30.9.2022
Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. – 18 storočia.
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th – 18th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť
Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021