Aktuálne projekty

Národné

Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.
Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hostová Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Nové otázky k naturizmu.
New questions about naturism.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
Prekusvet – PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ
TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
DISPRO – Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Hyperlexikón – Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík\’s manuscript notebook
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Braxatoris Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Subject – Intention – Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
SlovKa19 – Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Slovak preach literature in the 19th century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
LIPCES – Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2022 – 31.12.2023
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023