Aktuálne projekty

Národné

DISPRO – Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Hyperlexikón – Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov
Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka
Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík\’s manuscript notebook
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Braxatoris Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Subject – Intention – Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
SlovKa19 – Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Slovak preach literature in the 19th century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
LIPCES – Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2022 – 31.12.2023
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Modernism in Slovak Literature II
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Literárny text, poetika, umelecká práca
Literary Text, Poetics, Artistic Work
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prušková Zora, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2022
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022