Linky

Univerzitné pracoviská

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
http://pdf.truni.sk/katedry/ksj

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
http://www.ksjl.ff.ukf.sk


Akademické pracoviská

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i
http://www.ucl.cas.cz
Ústav svetovej literatúry SAV
http://usvl.sav.sk/wp


Občianske združenia

ars_litera
www.anasoftlitera.sk

Platforma pre literatúru a výskum
www.plav.sk


Iné inštitúcie

Literárne informačné centrum
www.litcentrum.sk

Slovenská národná knižnica
www.snk.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave
www.ulib.sk

 

Propagačné video o ÚSlL SAV