Štruktúra

Vedecká koncepcia pracoviska (pdf)

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Zástupca riaditeľky: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.
Sekretariát riaditeľky: Veronika Kubičková

Kolégium riaditeľky

Kolégium je poradným orgánom riaditeľky pri riešení operatívnych otázok, ktoré si vyžadujú kolektívne posúdenie. Kolégium pomáha najmä pri rozvoji vedeckej práce, príprave plánov činnosti, kontrole ich plnenia, príprave vedeckých konferencií a hodnotení vedeckých prác.

Členovia kolégia

Mgr. Dana Hučková, CSc.
Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Mgr. Karol Csiba, PhD.
Mgr. Michal Habaj, PhD.
PhDr.Marcela Mikulová, DSc.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Mgr. Oľga Olšinová
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Vedecká rada

Vedecká rada je ústavu nezávislý orgán volený akademickou obcou organizácie (vedeckí a odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním), ktorý má v súčinnosti s riaditeľom ústavu kompetencie v oblasti koncepčných otázok vedecko-výskumnej činnosti a základných organizačných problémov pracoviska.

predseda:

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

interní členovia:

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
Mgr. Radoslav Passia, PhD.

externí členovia:
Prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., FF UPJŠ Košice
Prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., FF UKF Nitra

Vedecké oddelenia

Oddelenie literárnej histórie
Oddelenie literárnej teórie
Oddelenie textológie a digitálnych projektov

Knižnica

Knižnica zabezpečuje:

  • sledovanie, systematickú akvizíciu, spracovanie, katalogizáciu a sprístupňovanie
    odbornej a pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry a tiež iných informačných nosičov,
  • výpožičné služby pre interných a externých zamestnancov ústavu, pre mimoústavných používateľov iba formou prezenčných výpožičiek,
  • medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
  • medziknižničnú výmenu publikácií,
  • počítačové spracovanie knižničných fondov,
  • vytváranie bibliografických databáz,
  • xerografické služby pre interných zamestnancov ústavu,
  • vydávanie interného informátora o nových prírastkoch knižničného fondu.

Vedúca: Mgr. Oľga Olšinová
Výpožičky: Renáta Aksamítová
Bibliografia: Iveta Košibová

Knižničný poriadok (pdf)

Redakcia časopisu Slovenská literatúra

Hlavný redaktor: Mgr. Karol Csiba PhD.
Redaktorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
Výkonná a jazyková redaktorka: Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár