Štruktúra

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Zástupca riaditeľky: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.
Sekretariát riaditeľky: Veronika Kubičková

Kolégium riaditeľky

Kolégium je poradný orgán riaditeľa pri riešení operatívnych otázok, ktoré si vyžadujú kolektívne posúdenie. Kolégium pomáha najmä pri rozvoji vedeckej práce, príprave plánov činnosti, kontrole ich plnenia, príprave vedeckých konferencií a hodnotení vedeckých prác.

Členovia kolégia

Mgr. Dana Hučková, CSc.
Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Mgr. Karol Csiba, PhD.
Mgr. Michal Habaj, PhD.
PhDr. Marcela Mikulová, DSc.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Mgr. Oľga Olšinová
Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Vedecká rada

Vedecká rada ústavu je nezávislý orgán volený akademickou obcou organizácie (vedeckí a odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním), ktorý má v súčinnosti s riaditeľom ústavu kompetencie v oblasti koncepčných otázok vedecko-výskumnej činnosti a základných organizačných problémov pracoviska.

predseda:

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

interní členovia:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
Mgr. Radoslav Passia, PhD.

externí členovia:
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., FF UPJŠ Košice
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., FF UKF Nitra

Vedecké oddelenia

Redakcia časopisu Slovenská literatúra