Štruktúra

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Zástupca riaditeľky: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Ivana Hostová, PhD.
Sekretariát riaditeľky: Veronika Kubičková

 

Správna rada (funkčné obdobie 17. 1. 2022 – 16. 1. 2027)

Správna rada je orgán volený akademickou obcou, ktorý sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie. Predsedom správnej rady je riaditeľ. Správna rada má podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Funkčné obdobie SR je päť rokov.

predsedníčka:

Mgr. Ivana Taranenková, PhD., riaditeľka ÚSlL SAV, v. v. i.

členovia:

Mgr. Martin Braxatoris, PhD.
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. (podpredseda)

 

Vedecká rada (funkčné obdobie 6. 2. 2023 – 5. 2. 2028)

Vedecká rada ústavu je nezávislý orgán volený akademickou obcou organizácie (vedeckí a odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním), ktorý má v súčinnosti s riaditeľom ústavu kompetencie v oblasti koncepčných otázok vedecko-výskumnej činnosti a základných organizačných problémov pracoviska.

predsedníčka:
Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD.
interní členovia:
doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Mgr. Janka Piroščáková, PhD.
externí členovia:
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., FF UMB Banská Bystrica
Miroslava Vallová

 

Dozorná rada (funkčné obdobie 21. 1. 2022 – 20. 1. 2023)

Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie, nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie a dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné.

Mgr. Róbert Karul, PhD. (predseda, člen DR ex offo)
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK v Bratislave
Ing. Veronika Púčiková, Ú SAV

 

Medzinárodná poradná rada

Dr. Rajendra Chitnis (University College, Oxford)
Prof. Róbert Kiss Szemán (Eötvös Loránd University, Budapest)
Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (Institute of Czech Literature of the CAS, Prague)

 

Komisia pre hodnotenie vedeckej činnosti pracovníkov (2023 – 2027)
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (predsedníčka)
doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD.
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. (externý člen, FF UMB)
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (externý člen, FiF UK)

 

Vedecké oddelenia

 

Redakcia časopisu Slovenská literatúra