Štruktúra

Vedenie

Riaditeľka: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
Zástupca riaditeľky: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.
Vedecká tajomníčka: Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D.
Sekretariát riaditeľky: Veronika Kubičková

 

Správna rada (funkčné obdobie 17. 1. 2022 – 16. 1. 2027)

Správna rada je orgán volený akademickou obcou, ktorý sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení verejnej výskumnej inštitúcie. Predsedom správnej rady je riaditeľ. Správna rada má podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Funkčné obdobie SR je päť rokov.

predsedníčka:

Mgr. Ivana Taranenková, PhD., riaditeľka ÚSlL SAV, v. v. i.

členovia:

Mgr. Martin Braxatoris, PhD.
doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
Mgr. Dana Hučková, CSc.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. (podpredseda)

 

Vedecká rada (funkčné obdobie 4. 2. 2019 – 3. 2. 2023)

Vedecká rada ústavu je nezávislý orgán volený akademickou obcou organizácie (vedeckí a odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním), ktorý má v súčinnosti s riaditeľom ústavu kompetencie v oblasti koncepčných otázok vedecko-výskumnej činnosti a základných organizačných problémov pracoviska.

predseda:

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

interní členovia:

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
Mgr. Tomáš Horváth, PhD.
Mgr. Pavel Matejovič, PhD.
Mgr. Ľubica Schmarcová, PhD.

 

externí členovia:
prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., FF UPJŠ Košice
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD., FF UMB Banská Bystrica

 

Dozorná rada (funkčné obdobie 21. 1. 2022 – 20. 1. 2023)

Prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie, nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie a dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov verejnej výskumnej inštitúcie a vnútorných predpisov zakladateľa. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné.

Mgr. Róbert Karul, PhD. (predseda, člen DR ex offo)
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK v Bratislave
Ing. Iveta Červenková, Ú SAV

 

Vedecké oddelenia

 

Redakcia časopisu Slovenská literatúra