Knižnica Ústavov slovenskej a svetovej literatúry SAV

Knižnica zabezpečuje:

  • sledovanie, systematickú akvizíciu, spracovanie, katalogizáciu a sprístupňovanie
    odbornej a pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry a tiež iných informačných nosičov,
  • výpožičné služby pre interných a externých zamestnancov ústavu, pre mimoústavných používateľov iba formou prezenčných výpožičiek,
  • medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu,
  • medziknižničnú výmenu publikácií,
  • počítačové spracovanie knižničných fondov,
  • vytváranie bibliografických databáz,
  • xerografické služby pre interných zamestnancov ústavu,
  • vydávanie interného informátora o nových prírastkoch knižničného fondu.

Vedúca: Mgr. Oľga Olšinová
Výpožičky: Renáta Aksamítová
Bibliografia: Iveta Košibová