Základné informácie

Slovenská literatúra je vedecký recenzovaný časopis zameraný na prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu v oblasti slovenskej literatúry a teórie literatúry. Vychádza od roku 1954, jeho vydavateľom je Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Periodicita časopisu je šesť čísel ročne, články sú publikované v slovenskom, resp. v českom jazyku, príležitostné špeciálne čísla v anglickom jazyku.

ISSN: 0037 – 6973
Registračné číslo: EV 2870/09
Identifikačné číslo vydavateľa (IČO): 17 050 286

 

Evidencia v databázach

Elsevier: Scopus (od 2018), Clarivate Analytics: Web of Science – Emerging Sources Citation Index for the Humanities and Social Sciences (WOS – ESCI, od 2017), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Open Academic Journals Index (OAJI), Index slavistických studií (ISS, od 2021)

SCImago Journal & Country Rank

Obsahové zameranie a ciele 

Cieľom časopisu je sprístupňovať výsledky akademického literárnovedného výskumu so zameraním na teóriu a poetiku literatúry, dejiny slovenskej literatúry, jej kontexty, funkcie, aktuálne vývinové tendencie, medziliterárne súvislosti, intermediálne presahy i konexie s inými umenovednými či širšie humanitnými disciplínami. Časopis je otvorenou názorovou platformou a poskytuje priestor pre domácich a zahraničných literárnych vedcov, ťažiskovo slovakistov a slavistov. Príspevky spracované na základe teoreticko-metodologických východísk a v súlade so zásadami vedeckej práce prezentujú vybrané výskumné problémy cez inovatívne pohľady a impulzy.

Príspevky sú publikované v rubrikách: Štúdie (rozsah príspevku do 35 normostrán), Rozhľady (do 25 normostrán), Diskusia (5 – 20 normostrán), Projekty (do 20 normostrán), Pramene a dokumenty (do 15 normostrán), Kronika (2 – 10 normostrán), Recenzie (5 – 10 normostrán), Anotácie (2 – 5 normostrán), Z vedeckého života (2 – 5 normostrán). Normostrana má rozsah 1800 znakov vrátane medzier. Zaradenie iných rubrík je v kompetencii redakcie.

Publikovanie textov v konkrétnej rubrike je v kompetencii redakcie.
Jednotlivé články majú pridelené trvalé indikátory (DOI).

Vyhlásenie o voľnom prístupe

Slovenská literatúra je časopis s voľným prístupom podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI).

Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov).

Publikovanie v časopise je bezplatné, nie sú účtované žiadne poplatky za prijatie, redakčné spracovanie a publikovanie rukopisu (časopis neúčtuje poplatky za APC/article processing charge ani poplatky za podanie)

Politika digitálnej archivácie

Časopis je archivovaný v systéme publikácií Slovenskej akadémie vied a v inštitucionálnom repozitári SAV.

Inštitucionálny repozitár SAV

Verejné licencie  / Creative Commons

Časopis využíva systém verejných licencií. Uviesť autora, nepoužívať dielo komerčne a nezasahovať do diela/nemeniť dielo

ATTRIBUTION

NON-COMMERCIAL

NO DERIVATIVES

 

Redakcia

Hlavný redaktor: Mgr. Karol Csiba PhD.
Vedecká editorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
Jazyková redaktorka: Mgr. Jana Piroščáková, PhD.
Administrácia časopisu:
PhDr. Adelaida Mezeiová
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár

 

Redakčná rada

Domáci členovia:

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.
doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.

prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.

prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.

doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

PhDr. Zora Prušková, CSc.
Mgr. Ivana Taranenková, PhD.
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Zahraniční členovia:

Prof. Dr hab. Joanna Goszczyńska

Instytut Slawistyki PAN, Varšava

Dr. Aleksandra Hudymač

Instytut Filologii Słowiańskej, Zakład Filologii Słowackiej, Uniwersytet Jagielloński Kraków

prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Praha

Mgr. Michal Jareš, Ph.D.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Praha

prof. Dr. Alfrun Kliems

Institut für Slawistik und Hungarologie, Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Humboldt Universität Berlin

prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.

Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity Ostrava
doc. Dr. Špela Sevšek Šramel

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
doc. Dr. Róbert Kiss Szemán

Univerzita Eötvösa Loránda Budapešť

PhDr. Petr Šámal, PhD.

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Praha
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

 

PUBLIKAČNÁ ETIKA

Zásady publikovania v časopise Slovenská literatúra sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný v dokumentoch medzinárodného fóra Committee on Publication Ethics (COPE):

 1. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených údajov. V texte článku musia uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko).
 2. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov príspevku.
 3. Plagiátorstvo, využívanie nedôveryhodných zdrojov a publikovanie nepravdivých údajov je neprijateľné a je v hrubom rozpore s publikačnou etikou.
 4. Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu.
 5. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom a vedeckým zameraním časopisu Slovenská literatúra.
 6. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.).
 7. Autori sa zaväzujú, že zaslaný príspevok je originálnym dielom a že nebol dosiaľ v akejkoľvek forme publikovaný, prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.
 8. Ak text už bol publikovaný, vyžaduje sa od autorov jeho dôsledné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, zdôvodnenie týchto zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.
 9. Autori sú povinní zúčastniť sa recenzného konania a v jeho rámci promptne komunikovať a spolupracovať s redakciou pri prípadných zmenách a korekciách príspevkov.

 

Recenzné konanie

Štúdie ponúknuté redakcii prechádzajú  v prvom kole procesom interného posúdenia, či obsahovo a kvalitatívne spĺňajú predpoklady na zaradenie do časopisu. Po prvotnej akceptácii následne prechádzajú anonymným recenzným konaním dvoch nezávislých posudzovateľov (double blind peer-review). Výber recenzentov je v kompetencii redakcie časopisu. Pre zabezpečenie anonymity autora sú z textu odstránené všetky indície, ktoré by mohli jeho autorstvo personalizovať (meno, údaj o riešenom projekte, prípadné autocitácie alebo odkazy v 1. osobe na predchádzajúce vlastné práce a výstupy a pod.). Recenzenti hodnotia vedeckú úroveň, originalitu, spôsob spracovania a vedecký prínos príspevku. Výsledok recenzného konania spolu s redakčným rozhodnutím o prijatí, resp. neprijatí textu na publikovanie redakcia oznámi autorovi. Konečné rozhodnutie o uverejnení príspevku je v kompetencii redakcie. V prípade prijatia textu redakcia s autormi ďalej komunikuje v procese redakčnej prípravy.

Formulár recenzného posudku

Recenzné konanie a povinnosti recenzentov

 1. recenzovanie je dôverné
 2. proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od autora
 3. recenzný posudok má byť objektívny
 4. osobná kritika autorov je nevhodná
 5. recenzenti by nemali mať v súvislosti s posudzovanými článkami konflikt záujmov
 6. recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované práce, ktoré nie sú citované
 7. recenzenti sú povinní poslať ich hodnotenie redakcii v stanovenom termíne.