Základné informácie

Hlavný redaktor: Mgr. Karol Csiba PhD.
Redaktorka: Mgr. Dana Hučková, CSc.
Výkonná a jazyková redaktorka:Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.
Externá grafická spolupráca: Juraj Kočár

Redakčná rada – domáci členovia: Vladimír Barborík, René Bílik, Andrea Bokníková, Erika Brtáňová, Ján Gavura, Ján Gbúr, Martin Golema, Igor Hochel, Dana Hučková, Fedor Matejov, Zora Prušková, Radoslav Passia, Ivana Taranenková, Peter Zajac

Redakčná rada – zahraniční členovia: Joanna Goszczyńska (Varšava), Aleksandra Hudymač (Krakov), Pavel
Janoušek (Praha), Michal Jareš (Praha), Alfrun Kliems (Berlín), Iva Málková (Ostrava), Špela Sevšek Šramel (Ľubľana),
Róbert Kiss Szemán (Budapešť), Petr Šámal (Praha), Dalibor Tureček (České Budějovice)

Vychádza: 6x ročne
ISSN: 0037 – 6973
Registračné číslo: EV 2870/09
Cena jedného čísla: 3,50 € + poštovné
Celoročné predplatné: 21,- € + poštovné

Tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 842 34 Bratislava
Distribúciu zabezpečuje, objednávky a predplatné prijíma:
L. K. Permanent a redakcia časopisu.
Kontakt: L. K. Permanent, spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava
web: www.predplatne.sk

Adresa redakcie: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Kontakt: usllred@savba.sk – Mgr. Ľubica Hroncová, PhD.

PUBLIKAČNÁ ETIKA

Zásady publikovania v časopise Slovenská literatúra sa uplatňujú v súlade s etickým kódexom publikačnej praxe, ktorý je definovaný v dokumentoch medzinárodného fóra Committee on Publication Ethics (COPE):

 1. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť uvedených údajov. V texte článku musia uviesť prípadný zdroj finančnej podpory výskumu a svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko).
 2. Autori zodpovedajú za korektné uvedenie všetkých spoluautorov príspevku.
 3. Plagiátorstvo, využívanie nedôveryhodných zdrojov a publikovanie nepravdivých údajov je neprijateľné a je v hrubom rozpore s publikačnou etikou.
 4. Pri tvorbe textu sú autori povinní rešpektovať redakciou stanovené pokyny pre autorov a citačné štandardy časopisu.
 5. Obsah príspevku musí byť v súlade s charakterom a vedeckým zameraním časopisu Slovenská literatúra.
 6. Kvalita a rozsah príspevku musí napĺňať štandardy a úroveň vedeckej práce v príslušnej kategórii (vedecká štúdia, článok, recenzia, anotácia, správa a pod.).
 7. Autori sa zaväzujú, že zaslaný príspevok je originálnym dielom a že nebol dosiaľ v akejkoľvek forme publikovaný, prípadne sa nenachádza v recenznom konaní v inom časopise.
 8. Ak text už bol publikovaný, vyžaduje sa od autorov jeho dôsledné prepracovanie a/alebo doplnenie. Prepracovaný
  a/alebo doplnený text musí obsahovať odkaz na pôvodný príspevok, zdôvodnenie týchto zmien a vyjadrenie posunu v poznaní.
 9. Autori sú povinní zúčastniť sa recenzného konania a v jeho rámci promptne komunikovať a spolupracovať s redakciou pri prípadných zmenách a korekciách príspevkov.

Recenzné konanie a povinnosti recenzentov

 1. recenzovanie je dôverné
 2. proces posudzovania musí byť vykonávaný nezávisle od autora
 3. recenzný posudok má byť objektívny
 4. osobná kritika autorov je nevhodná
 5. recenzenti by nemali mať v súvislosti s posudzovanými článkami konflikt záujmov
 6. recenzenti by mali upozorniť na relevantné publikované práce, ktoré nie sú citované
 7. recenzenti sú povinní poslať ich hodnotenie redakcii v stanovenom termíne

Formulár recenzného posudku

Vyhlásenie o voľnom prístupe

Slovenská literatúra je časopis s voľným prístupom podľa definície Budapest Open Access Initiative (BOAI)

Obsah časopisu je voľne dostupný na verejnom internete, pričom každému užívateľovi je bezplatne povolené čítať,
sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť, vyhľadávať alebo odkazovať na plné texty článkov, a to bez vyžiadania
predchádzajúceho povolenia od vydavateľa alebo autora (s výnimkou komerčného využitia textov).