Projektová činnosť

Medzinárodné

Slovensko – Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia – Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.1.2009 – 15.12.2009
Ako čítať traktát
How to read a tract
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2008 – 28.2.2009

Národné

Prekusvet – PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ
TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2026
Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)
Subject – Intention – Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
SlovKa19 – Slovenská kázňová spisba v 19. storočí
Slovak preach literature in the 19th century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
LIPCES – Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku
Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2022 – 31.12.2023
Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. – 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu
Sermons and Speeches. Homiletics Works between the 16th and 19th Centuries in the Context of Slovak Literary Development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
HnS – Hrady na Slovensku
Castles in Slovakia
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.12.2013 – 30.9.2017
CE SlovSlav – Dejiny slovenskej slavistiky 19. – 20. storočia
A History of Slovak Slavistics of 19th – 20th Centuries
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2012 – 31.12.2016
Prieniky – Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
EDUKS – Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska
European dimensions of the artistic culture in Slovakia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Web stránka projektu: http://www.dejum.sav.sk/eduks/
Doba trvania: 1.12.2010 – 31.3.2015
Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície)
Letters of Jan Kollar II., III (preparation ef edition)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2013
Literatúra v kontaktoch
Literature in Contacts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 12.5.2010 – 31.10.2011
Malé literárne žánre v 18. storočí
Little Literary Genres in 18th Century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2010
AD FONTES /Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej literárnej kultúre/
Ad fontes / From the genetic problems and a type issues in the older Slovak literatury culture/
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008