Projektová činnosť

Medzinárodné

Slovensko-české konfrontácie: výskum súčasnej slovenskej a českej literatúry a literárnej vedy
Slovak-Czech Confrontations
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2011
Slovensko – Rakúsko: Dejiny a vývin slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Prednáškový cyklus.
Slovakia – Austria. History of the Slovak Literature of the 19th and 20th century
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 13.1.2009 – 15.12.2009

Národné

K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)
To the Sources of Slovak Fairy Tales (Fairy Tale and its Interpretation in Codices of Revúca)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2018
CE SlovSlav – Dejiny slovenskej slavistiky 19. – 20. storočia
A History of Slovak Slavistics of 19th – 20th Centuries
Program: Centrá excelentnosti SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2012 – 31.12.2016
Prieniky – Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky
Slovak-Serbian Literary and Cultural Overlaps
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Autor a subjekt II. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Autor a subjekt – Autor a subjekt I. Podoby autorstva a subjektivity v slovenskej literatúre
Author and Subject I. Forms of authorship and subjectivity in Slovak literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schmarcová Ľubica, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Čítame texty slovenskej literatúry 19.storočia /Sondy do slovenskej literatúry 19.storočia/
Reading the Texts of the Slovak Literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Rozprávka v slovenskom romantizme
The Fairy Tale in the Slovak Romanticism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piroščáková Jana, PhD.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008