Projektová činnosť

Národné

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.
Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír, CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2026
DISPRO – Digitálna zbierka slovenskej prózy
Digital Collection of Slovak Prose
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície
National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bystrzak Magdalena, Ph.D.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019