Základné info

Passia, Radoslav Mgr., Ph.D.

Zástupca riaditeľky / samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Tel.: 02/ 5441 6025
Rok narodenia: 1977
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, odbor slovenský jazyk a literatúra – estetika (1995 – 2000); Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, odbor slovanské literatúry (PhD. štúdium 2005 – 2010)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2012 (PhD.), 2016 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: súčasná slovenská literatúra, dejiny literárnej kritiky
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, poľský jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 2008