PhD. štúdium v ÚSlL SAV od r. 2020/2021

1486

Ústav slovenskej literatúry SAV ako externá vzdelávacia inštitúcia v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Termín podania prihlášky je 31. máj 2020, termín prijímacieho konania je stanovený na 15. júna, jeho forma môže byť vzhľadom na situáciu zmenená (namiesto kontaktnej formy prijímacej skúšky prichádza do úvahy posúdenie odovzdaného projektu a videopohovor). Uchádzači musia podať prihlášku v zmysle platného predpisu (čl. 2 bod (3) a (4)). Pokiaľ ide o prílohy uvedené v čl. 2 bode (4) písm. b, budú sa akceptovať aj neoverené kópie (overené kópie, resp. originály na nahliadnutie prinesú prijatí uchádzači v septembri na zápis).

V prípade záujmu o doktorandské štúdium na našom ústave odporúčame vopred kontaktovať zvoleného školiteľa a konzultovať s ním projekt práce.

Detailné informácie a návrhy tém doktorandského štúdia so začiatkom v šk. roku 2020/2021 nájdete na tomto webe v sekcii Veda a výskum / PhD. štúdium.