Kritické ohliadnutie sa za rokom 2019

5184

Kritická ročenka 2019 (Bratislava: LIC, 2020) je antológia literárnokritickej reflexie publikovanej v období jedného roka. Bezprostredne – koncepciou, spôsobom výberu a usporiadaním – nadväzuje na rovnako zameranú publikáciu vydanú pred rokom, ktorá predstavila najvýraznejšie kritické texty roku 2018. Má ambíciu prezentovať aktuálnu literárnokritickú prax a zároveň hodnotovo orientovať čitateľov pri spoznávaní súčasnej domácej literatúry.

Kritériá výberu textov boli dvojaké. Sčasti sa odvíjajú od predmetu reflexie. Do antológie sú zaradené texty venované prvým vydaniam aktuálnej slovenskej poézie a prózy v rokoch 2018 a 2019, eventuálne literárnemu životu tohto obdobia. Zároveň sú to texty publikované roku 2019 v slovenských printových a digitálnych periodikách – v literárnych a kultúrnych, ale aj v denníkoch a týždenníkoch so širším spoločenským záberom. Výber obsahuje funkčne a žánrovo rôznorodé typy reflexie – od glosy cez tzv. novinové recenzie, odborné texty štandardného recenzného rozsahu až po analytické a interpretačné state približujúce sa štúdii. Spája ich to, že každý z nich poskytuje priestor na uplatnenie kritickej funkcie. Pri výbere nebol prvoradý postoj autora recenzie k dielu, ale schopnosť nájsť pre vyjadrenie svojho vzťahu – či už pozitívneho alebo kritického – primeraný jazyk a argumenty, hodnotovo objektivizovať čitateľský zážitok a sprístupniť ho iným. Výber textov do Kritickej ročenky 2019 bol ukončený v januári 2020.

Na rozdiel od minulého roku sa na výbere textov a edičnom spracovaní publikácie podieľali Vladimír BarboríkViliam Nádaskay z Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zároveň sú autormi prehľadových štúdií venovaných aktuálnej poézii a próze, ktoré boli písané priamo pre Kritickú ročenku 2019. Vo výbere sa ocitlo 23 recenzií od 16 autorov (minulý rok to bolo 26 textov od 22 autorov), pričom dve tretiny z nich (jedenásti) publikovali aj v Kritickej ročenke 2018.

Ambíciou publikácie je priniesť hodnotovo reprezentatívny súbor textov reflektujúcich súčasné literárne dianie, nie je vyhranená generačne ani svetonázorovo.

(20. 4. 2020)