Nová kniha o Alexandrovi Matuškovi

1848

Jedným z príslušníkov generácie, ktorá v tridsiatych rokoch prirodzene upresňovala svoj status aj v kultúrnospoločenskej sfére, bol mladý Alexander Matuška. Mladí nastúpili v atmosfére zmeny – ako očakávaný subjekt kultúrnych, spoločenských a politických pohybov. Formovalo ich demokratické československé školstvo a – aspoň formálne – boli odborne pripravení na prevzatie úloh, ktoré diktovala súčasnosť. Pracovníčka ÚSlL SAV Magdalena Bystrzak v monografii Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (Veda, 2021) kritikove state z tridsiatych rokov interpretuje ako súčasť dialógu, ktorý prebiehal v demokratických podmienkach 1. ČSR a ktorý bol definitívne ukončený rozbitím štátu. Zámerom publikácie je predovšetkým rekonštruovať kultúrnohistorické súvislosti kritikovho polemického gesta. Jednotlivé kapitoly sledujú konfliktné momenty, v ktorých sa zviditeľňovali problémové stránky súdobej slovenskej kultúry a spoločnosti. Mnohokrát išlo o ostrú, nie vždy obojstranne dostatočne fundovanú výmenu názorov alebo o citovo založené spontánne reakcie, ktorým chýbalo hlbšie argumentačné zdôvodnenie. Bystrzak sleduje ako sa menili pojmy „národa“, „kultúry“ alebo „tradície“ a akú pozíciu v spore o modernú slovenskú spoločnosť, jej kultúru a napokon literatúru zaujal Matuška. Je pritom známe, že zámerne ironizoval, rád hyperbolizoval. Vystupoval z pozície rétora, miestami aj moralizátora, vedome sa prihlásil k figúre „výtržníka“, ktorý „špiní“ do vlastného hniezda. Išlo o gesto, štylizáciu, uplatnenie autorských individuálnych ambícií v podmienkach, ktoré ponúkala doba. Časové rámce sú situované do obdobia rokov 1930 – 1938 a zohľadňujú „ranú“ etapu Matuškovej kritickej činnosti, ktorá predchádzala jeho postupnej klasicizácii, určujúcej kritikov status v povojnovej slovenskej kultúre. Voľba časového rámca je pritom motivovaná nielen ustálenou periodizáciou Matuškovho diela, ale aj presvedčením, že nebyť demokratickej republiky, kritikovo formovanie, intelektuálne dospievanie a napokon aj vzťah k slovenskej kultúre by mali úplné inú podobu.

Publikácia bude čoskoro dostupná v internetovom obchode vydavateľstva a v ďalších kníhkupectvách.

(8. 4. 2021)