O ranej tvorbe Vojtecha Mihálika

670

Čerstvým prírastkom v produkcii Ústavu slovenskej literatúry SAV je vedecká monografia Martina Navrátila Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika: Varianty – Revízie – Interpretácie (Bratislava: VEDA, 2019), ktorá sa sústreďuje na interpretáciu textových posunov variantov 224 knižne publikovaných básní, ktoré majú svoj protovariant v rukopisných básňach z raného tvorivého štádia Vojtecha Mihálika z rokov 1942 až 1950.
Básne vznikali v čase, keď sa V. Mihálik otvorene prihlasoval ku katolíckej moderne, a zároveň to bol čas, do ktorého po februári 1948 vstúpil vonkajší politický tlak, nútiaci človeka zaujať stanovisko k nastupujúcemu režimu. Veľká časť básní z tohto obdobia bola prvýkrát publikovaná – neraz radikálne prepracovaných – až po tom, čo sa začal hlásiť k budovaniu komunistickej spoločnosti. Básne z tejto ranej etapy autor postupne zaradil do siedmich zbierok a do vybraných spisov. Prerábanie básní sa dialo v prieniku umeleckých a ideologických ašpirácií, raz s výraznejším príklonom k jednej, inokedy k druhej tendencii. Varianty umožňujú hlbšie pochopenie Mihálikovej poézie podložené textologickými bádaniami, pomáhajú odkryť dosiaľ nepoznaný textový pohyb a neuralgické body jeho poetiky, korigovať predošlé tvrdenia a zjemňovať od mikroúrovne po makroúroveň interpretáciu veršov, básní a zbierok. Zároveň poskytujú možnosť zachytiť estetické postupy pri prerábaní básní a charakterizovať mechanizmy premien.
Digitálna edícia Vojtech Mihálik: Prepísané básne (1942 – 1950), priložená na DVD, sprístupňuje v diplomatickom prepise 224 rukopisných básní (s pripojeným faksimile) a ich relevantné varianty. Čitateľ si môže básne prehliadať v trojakom usporiadaní (podľa chronológie, podľa abecedného poradia názvov básní a podľa zaradenia do jednotlivých zbierok a vybraných spisov), zároveň môže paralelne sledovať vývoj jednotlivých básní od variantu k variantu a jednotlivé varianty porovnávať.

(26. 3. 2020)