Oznámenie o konaní doplňovacích volieb do Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

2362

Správna rada Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. v súlade so Vzorovým volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie vyhlasuje doplňovacie voľby na jedno uvoľnené miesto interného člena/internej členky Vedeckej rady Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i. vo funkčnom období 2019 – 2023.

Špecifické požiadavky na člena/členku vedeckej rady:

Členom vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied (ďalej tiež „organizácia“) sa môže stať len ten, kto:

  1. a) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (ak odsúdenie nebolo zahladené) alebo nedbanlivostný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (ak odsúdenie nebolo zahladené),
  2. b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. c) má vysokoškolské vzdelanie najmenej tretieho stupňa alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je svojím rozsahom a obsahom rovnocenné s vysokoškolským vzdelaním najmenej tretieho stupňa, v študijnom odbore zodpovedajúcom predmetu činnosti organizácie alebo v príbuznom odbore a zároveň získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa.

Kandidatúra na interného člena/internú členku vedeckej rady sa predkladá predsedníčke správnej rady do 21. februára 2022 (vrátane) formou podpísaného listu a zároveň emailom. Kandidát/kandidátka v ňom deklaruje vôľu zúčastniť sa volieb a v prípade zvolenia byť členom/členkou vedeckej rady. Prihláška fakultatívne obsahuje aj stručnú predstavu kandidáta/kandidátky o svojom pôsobení vo vedeckej rade.

Voľbe predchádza diskusia na stretnutí akademickej obce ÚSlL SAV, v. v. i., ktoré organizuje a vedie správna rada.

 

Volebné stretnutie sa uskutoční videokonferenčne a samotná voľba sa zrealizuje pomocou elektronického hlasovacieho systému dňa 7. 3. 2022 o 10,00 hod.

 

Adresa na doručovanie prihlášok: Ústav slovenskej literatúry SAV, verejná výskumná inštitúcia, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

Email na doručenie materiálov: Ivana.Taranenkova@savba.sk