Plamene lásky. Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia

1148

Monografia Plamene lásky. Obraz manželstva a ideál manželky v príležitostnej poézii 16. – 18. storočia (VEDA 2022) je ďalším výsledkom spolupráce troch literárnych historikov z Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.: Martina Braxatorisa, Lenky Riškovej a Oľgy Vanekovej. Predstavuje jeden zo záverečných výstupov grantového projektu APVV-17-0161, ktorý sa zameriava na príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí.

Kniha prezentuje výsledky výskumu príležitostných pamiatok staršej slovenskej literatúry, ktoré tematizujú manželstvo a úlohu manželky v ňom. Nadväzuje na aktuálne trendy (aj) v slovenskom výskumnom prostredí, v ktorom sa teší čoraz väčšej bádateľskej pozornosti problematika postavenia a obrazu ženy – manželky, matky, dievčaťa či vdovy v novovekej spoločnosti. Zameriava sa na korpus žánrovo heterogénnych literárnych diel Jána Bocatia, Mateja Bela, Štefana Lešku st., Michala Institorisa-Mošovského, Jána Chrastinu, Štefana Mikuša a Pavla Šramku, ktoré spája ich príležitostný charakter, tematicko-motivické a tiež náboženské a ideové aspekty. Sústreďuje sa na spôsob literárneho stvárnenia manželského života a roly manželky, ako aj na povahu súvisiacich básnických obrazov, ktoré sa uplatňujú na ploche skúmaných literárnych diel. Identifikuje ideové posolstvo vybraných pamiatok, ich literárne a myšlienkové východiská, relevantné poetologické charakteristiky a tiež prostriedky, ktoré sa podieľajú na umeleckej pôsobivosti týchto textov.

Sondy do príležitostnej produkcie 16. – 18. storočia naznačujú stabilné znaky a premeny literárneho obrazu manželstva a ideálu manželky, ktoré sa situujú i do širších ideovo-spoločenských súvislostí. Okrem literárnohistorického poznania sa tak otvárajú dvere ďalšiemu interdiciplinárnemu uvažovaniu o manželských vzťahoch a postavení manželky v minulosti. Kniha tiež potvrdzuje, že príležitostná tvorba predstavovala plnohodnotnú súčasť dobovej literárnej produkcie po stránke jej literárnoestetických kvalít a tiež myšlienkového bohatstva, ktoré je v nej obsiahnuté.

(21. 8. 2022)