Pomedzia a demarkačné línie v slovenskej poézii (program vedeckého seminára)

4096

Napätie medzi realizáciou a narušovaním ustálených spôsobov tvorby básnického diela je jednou z jeho základných vlastností. Mechanizmy subverzívneho i konformného literárneho konania možno v poézii (a v jej reflexii) hľadať na rôznych rovinách a medzi viacerými systémami. Typickými príkladmi sú radikálne inovácie jej formy, prestupovanie hraníc tematicky akceptovateľného, vysokého a nízkeho, primárneho a sekundárneho (v zmysle tenzie medzi inováciou a nápodobou vzorov). Tieto princípy sa týkajú aj literárnej prevádzky – aktívneho narúšania spôsobov financovania vydávania kníh, verejných prezentácií poézie či kritického vytvárania jej hodnoty v profesionálnej aj laickej sfére v tradičných médiách aj v online prostredí. Uvažovanie o hraniciach sa týka tiež dlhotrvajúceho rozporu medzi radikálne inovatívnymi a konvenčnejšími podobami poézie, ktorý do veľkej miery v diskurze o slovenskej poézii pretrváva dodnes a rovnako zasahuje i do oblastí ako je vytyčovanie jazykového a geografického priestoru slovenskej poézie, presah ako básnické dotýkanie sa nevypovedateľného, definovanie pôvodnosti a nápodoby vrátane prekladu či prestupovanie médií. Seminár sa bude venovať podobám slovenskej poézie a utvárania jej identity v tomto zmysle.

Vedecký seminár Pomedzia a demarkačné línie v slovenskej poézii sa bude konať hybridnou formou (in situ a videokonferenčne) v utorok 9. 11. 2021 v Ústave slovenskej literatúry SAV na Dúbravskej ceste 9.

 

Program

 

10:00 – 10:30 Otvorenie

10:30 – 10:50 Dana Hučková: Žánrové inovácie v poézii slovenskej moderny

10:50 – 11:10 Monika Zumríková Kekeliaková: Typová škála femme fragile a femme fatale (a archetypu Márie a Evy) naprieč prvou polovicou 20. storočia

11:10 – 11:30 Michal Jareš: Další mapy ticha. Nad vzdalováním se a přibližováním

11:30 – 12:00 Diskusia

12:00 – 13:00 Obedová prestávka

13:00 – 13:20 Ján Gavura: Čo je to „vývinová hodnota“ a ako súvisí s experimentom a tradíciou v slovenskej poézii

13:20 – 13:40 Karel Piorecký: Poezie na hranici mezi člověkem a technologií. Slovenská generativní poezie v éře „umělé inteligence“

13:40 – 14:00 Jaroslav Šrank, Róbert Novotný, Ivana Hostová: Experiment, ako ho máme radi

14:00 – 14:20 Ľubica Schmarcová: Prosperujúce formy na hraniciach poézie: lyrics, slam a rap

14:20 – 14:50 Diskusia

 

* Prezenčná účasť  v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami.