Základné info

Habaj, Michal Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník / Oddelenie literárnej histórie
Rok narodenia: 1974
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra (1993 – 1998)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 2002 (PhD.), 2014 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská poézia medzivojnového obdobia, modernistické tendencie v slovenskej próze dvadsiatych rokov 20. storočia (Druhá moderna)
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, ruský jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1998