Program on-line vedeckej konferencie Kázne a reči II.: Kazateľstvo v čase krízy

577

Pozývame vás na on-line vedeckú konferenciu, ktorú organizuje Ústav slovenskej literatúry SAV a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v dňoch 30. 11. a 1. 12. 2020.

 

pondelok 3o. novembra 2020

 

9,45 — 1o,oo hod.

Otvorenie konferencie

Mgr. Ivana Taranenková, PhD., riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV

PhDr. Petr Šámal, Ph.D., riaditeľ Ústavu pro českou literaturu AV ČR

 

10,00 — 10,10 hod.

Úvodné slovo

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. a Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

 

10,10 —10,30 hod.

tematický blok: Kazateľstvo ako pomoc v duchovných krízach

Mgr. Martin Braxatoris, Ph.D.

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

Najstaršie slovanské kazateľské pamiatky o cestách k prekonaniu hriechu ako duchovnej krízy človeka a ľudstva

 

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

(Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Utrpení ja o cesta do nebe a Boží pomoc v lidském trápení očima českých barokních kazatelů

 

prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

Topos ochrany ve spisu Karla Račína Sněm nebeský světců a světic Božích

 

prof. PhDr. mDr. Peter Zubko, PhD.

(Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave)

Pohľady Jonáša Záborského na osobný kríž v jeho chrámových rečiach

 

12,30 – 14,45 hod.

tematický blok: Kazateľstvo v čase náboženských konfliktov

 

Mgr. Ivana Labancová

(Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Kazateľská prax vo vernakulárnych jazykoch a o reakcia na ranonovoveký náboženský konflikt

 

Mgr. Mária Šibalová, Ph.D.

(Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Kazateľská tvorba Leonarda Stöckela v  kontexte  krízových udalostí 16. storočia

 

Mgr. Michaela Vašíčková

(Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)

„K vítězství a výstraze“. Vojenská kázání Georga Scherera v českých překladech

 

PRESTÁVKA

 

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

„Dej, aby s pomocí a s přispěním svatého Ducha nám mohl přednášet čistě, uprímně

a nezbloudile slovo Boží.“ Reflexe kázání v pametních zápiscích zbožných laiku

v období konfesionalizace

 

Mgr. Iveta Coufalová

„Höret, ihr heilbegierigen Seelen, die Stimme dessen, der euch reinigen will…“

(Slyšte, duše hladové po uzdravení, hlas toho, který vás chce očistit…).

Krize pravé víry a příležitostná kázání pri saském kurfiřtském dvoře

v Drážďanech mezi dvěma reformačními jubilei (1717 až 1730)

 

utorok 1. decembra 2020

 

10,00 — 11,30 hod.

tematický blok: Kazateľstvo v čase katastrof

 

Mgr. Stanislava Kuzmová MA, PhD.

(Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Búrka v stredovekom kazateľstve v Strednej Európe

 

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

(Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Kázeň Mateja Plorantina o ničivom požiari (1613)

 

Lic. Tomáš Matejec, Ph.D. et Ph.D.

(Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Úkoly katolického kazatele v době morové epidemie podle instrukce salcburského

arcibiskupství z roku 1680

 

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc.

(Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave)

Pandémia cholery v roku 1831 v reflexii kázní Mateja Kosca a Michala Rešetku

 

PRESTÁVKA

 

12,30 — 14,30 hod.

tematický blok: Kazatelstvo v čase spoločenských zmien

 

doc. Mgr. Erika Juriková, PhD.

(Filozofi cká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)

„Svoju nádej vkladám do mládeže, ktorá sa v tomto meste cnostne vzdeláva.“

Kázeň Františka Barkóciho, ktorú predniesol pri svojom prvom vstupe do arcibiskupského sídla v Trnave

 

prof. dr hab. Marzanna Kuczynska

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Okres kijowski kaznodziejstwa Stefana Jaworskiego. Uwagi wstepne

 

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.

(Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze)

„Dei rein deutsche Sprache.“ Reforma židovského kazatelství a krize tradičního židovství

na Morave v první polovine 19. století

 

Mgr. Pavel Kocman, Ph.D.

(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Kázání damborického rabína Samuela Abelese proti potajmu oddaným Izraelitum

DISKUSIA, ZÁVER