Úvodná výzva 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky

946

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. v spolupráci s občianskym združením Platforma pre literatúru a výskum, Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave a Ústavom pre českú literatúru AV ČR, v. v. i. v Prahe usporiada 2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré sa bude konať od 20. do 24. novembra 2023 v Bratislave. Cieľom projektu je vytvárať priestor na pravidelné stretnutia medzinárodnej odbornej komunity so záujmom o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ako aj v širšom interdisciplinárnom a komparatívnom rámci. Panely pripravovaného sympózia viacerými témami aj teoreticko-metodologickými impulzmi nadväzujú na úspešné 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré sa uskutočnilo na jeseň 2017.

 

V rámci Sympózia sa uskutočnia nasledujúce panely:
1. Identita malej literatúry v európskom kontexte
2. Kazateľská tvorba, jej recepcia a stimuly
3. Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy
4. Varianty modernizmu
5. „Všetko sa dá.“ Deväťdesiatky v literatúre, kultúre a umení.

 

Identita malej literatúry v európskom kontexte
Organizátor: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Anotácia: Úvodný panel sympózia ponúkne priestor na diskusiu o problematike identity slovenskej literatúry v 20. a 21. storočí. Zaujímajú nás príspevky zamerané na identitu slovenskej literatúry vo vzťahu k európskemu kultúrnemu prostrediu, napr. otázky kultúrnej apropriácie, exotizácie a sebakolonizácie. Pozornosť chceme venovať otázkam identity v komparatívnom rámci, napr. slovensko-českej asymetrickej biliterárnosti, iným menším stredoeurópskym literatúram a ich vzájomným vzťahom a vzťahom k širšiemu európskemu prostrediu, ako aj hľadaniu vnútornej identity slovenskej literatúry, napätiu medzi tradíciou a inováciou, problematike regionalizmu a hlasov menšín a subalterných komunít.
Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Passia, Ph.D., radoslav.passia@savba.sk

Kazateľská tvorba, jej recepcia a stimuly
Organizátori: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave

Anotácia: Konferencia bude venovaná kazateľskej literatúre ako dôležitej súčasti európskej duchovnej kultúry a jedinečnému dokladu nosných vývinových procesov literatúry a jazyka. Vedecká rozprava sa sústredí na dva hlavné tematické okruhy: 1. účinok a pôsobenie kázní na prijímateľa a 2. interpretáciu tohto komunikátu (odporúčania kazateľov a tvorcov kazateľských príručiek, dobové i neskoršie výklady, aplikovanie umeleckých jazykových prostriedkov).
Kontaktná osoba: doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., erika.brtanova@savba.sk

Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy
Organizátori: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
Anotácia: Konferencia sa sústredí na nemeckojazyčnú literatúru na území dnešného Slovenska a slovensko-nemecké literárne vzťahy so zreteľom na formovanie literárnych identít. Jej hlavným cieľom je podnietiť vedeckú diskusiu o nemeckojazyčnej literatúre na Slovensku v kontexte slovenských literárnych dejín a dejín medziliterárnych vzťahov. Vítané sú príspevky zamerané na produkciu z rôznych období literárnych dejín, ako aj príspevky venované paralelám v iných národných literatúrach.
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Braxatoris, PhD., martin.braxatoris@savba.sk

Varianty modernizmu
Organizátor: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.
Anotácia: Tematický blok bude venovaný variantom modernistického gesta, a to tak v jeho čistých podobách, ako aj v postupoch a prejavoch hybridizácie a syntetizácie poetík, žánrov či funkcií. Kritické vedomie predelu medzi moderným a tradičným, praktické realizácie teoretických programov a samotné vnímanie modernizmu (s otázkou „Čo je moderné umenie a ako ho chápať?“) sú určované ambivalenciami a paradoxmi. V centre záujmu bude modernizmus ako priestor prienikov, interakcií a vrstvení.
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Habaj, PhD., michal.habaj@savba.sk – Mgr. Dana Hučková,
CSc., dana.huckova@savba.sk

„Všetko sa dá.“ Deväťdesiatky v literatúre, kultúre a umení
Organizátori: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Anotácia: V súčasnej reflexii kultúry deväťdesiatych rokov 20. storočia je prítomná nostalgia za érou postmoderného „anything goes“, za obdobím, ktoré sa nieslo v znamení skúšania
možností novonadobudnutej slobody. Na druhej strane sa objavujú aj generačné hlasy, ktoré sú voči „deväťdesiatkam“ skeptickejšie. Hlavným cieľom podujatia je zmapovať kľúčové
umelecké a kultúrne trendy deväťdesiatych rokov a ich prejavy v literatúre v stredoeurópskom kontexte a ponúknuť azda aj subverzívny pohľad na ne. Vítané sú príspevky revidujúce ustálený obraz tejto dekády a pripomínajúce predtým marginalizovaných autorov, texty a súvislosti.
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Taranenková, PhD., ivana.taranenkova@savba.sk

Podrobné tematické výzvy jednotlivých panelov a program sprievodných podujatí zverejníme neskôr.