Vyšla monografia M. Braxatorisa „Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho. Významy a intencie v kontextoch“

1288

Tzv. Metodov Kánon na počesť sv. Dimitra Solúnskeho vznikol zrejme v druhej polovici 9. storočia a zachoval sa v množstve odpisov z 11. – 14., výnimočne až z 15. storočia. Pamiatka vzbudzuje intenzívny záujem obzvlášť tým, že je obsahom svojej záverečnej piesne spätá s byzantskou misiou na Veľkej Morave a jej bojom proti trojjazyčníkom. Kánonu sa venujú početné štúdie a monografie významných slavistov súčasnosti i minulosti, k jeho poznaniu významným dielom prispeli aj výskumy realizované v slovenskom prostredí. Napriek sústredenej bádateľskej pozornosti však dodnes zostáva otvorených množstvo fundamentálnych problémov, ktoré s ním súvisia.

Autorská monografia Martina Braxatorisa Tzv. Metodov Kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho. Významy a intencie v kontextoch (VEDA 2022) sa zameriava predovšetkým na interpretáciu sporných miest kánonu a tiež na otázky autorstva, datovania a okolností jeho vzniku. Kniha spracúva relevantné textové a kontextové informácie, ktoré dávajú do nového svetla viacero zásadných literárnohistorických a textologických problémov. Obsahuje tiež kritický a čitateľský preklad kánonu, ktorý sprístupňuje jeho obsah širšej verejnosti.

Publikácia je výstupom grantového projektu VEGA č. 2/0045/21 Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry). V duchu metodológie tohto projektu sa pri hľadaní literárnych významov a intencií opiera o relevantné kontextové informácie, vďaka ktorým možno identifikovať reflektované udalosti a regulujúce konvencie. Prekračuje preto hranice filologického bádania tam, kde si hľadanie poznatkov o texte, subjekte a originálnej intencii vyžaduje spracovanie špecifických kontextových informácíí. Zameranie na širší literárny a mimoliterárny kontext otvára dvere pre formuláciu hypotéz o čase a okolostiach vzniku, ako aj o možnom autorovi tejto významnej hymnografickej pamiatky.

(21. 8. 2022)